Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle, 1741/90/2010, Silja Siltala 14.9.2010

Lausunto työryhmän esityksestä koskien rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle

​Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on selvittänyt rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksia ja–vaikutuksia. Työn pohjaksi teetettiin kansainvälinen katsaus rautatieliikenteen kilpailuttamisista muissa maissa.

Työryhmän esityksessä on hyvin nostettu esiin niitä asiakokonaisuuksia, joita on ratkaistava ja kehitettävä ennen kuin mahdollinen kilpailuttaminen voitaisiin käynnistää. Kilpailuneutraliteetin varmistamisen ohella tärkeimpiä asioita ovat matkustajien hyvään palvelutasoon liittyvät kysymykset. Rautatieliikenteellä on tulevaisuuden liikennejärjestelmässämme entistä vahvempi rooli, jolloin matkustajanäkökulma tulee korostumaan. Erityisesti liikennepalvelujen, tariffijärjestelmän ja informaation integraatiosta tulee huolehtia niin, että junaliikenteen ja siihen yhteydessä olevan muun joukkoliikenteen palvelut näyttäytyvät asiakkaille yhtenäisenä järjestelmänä eri operaattoreista huolimatta.

Rautatieliikenteen kilpailuttamisen valmistelu on järkevää käynnistää työryhmän esityksen mukaisesti paloittain. Helsingin seudun lähiliikenne on luonnollisin aloituskohde. Jos siellä pyritään käynnistämään kilpailutettu liikenne nykyisen sopimuksen päätyttyä vuoden 2018 alussa, on valmistelut aloitettava välittömästi. Tämän ensimmäisen valmistelutyön ja sen pohjalta mahdollisesti päätettävän kilpailuttamisen kokemuksien pohjalta voidaan sitten tarkemmin arvioida, miten jatkossa muiden palvelukokonaisuuksien kanssa on tarpeellista edetä.

Kansainvälisistä esimerkeistä on ollut paljon hyötyä suomalaista kilpailuttamismallia ja sen mahdollisia vaikutuksia pohdittaessa. Jatkotyöskentelyssäkin on syytä tarkoin tutkia, miten esimerkiksi Ruotsissa toimitaan ja millaisia tuloksia siellä on saavutettu.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö

Silja Siltala
liikenneinsinööri