Lausunto uhanalaisten luontotyyppien (LuTu) toimintasuunnitelmaehdotuksesta

Lausunto ympäristöministeriölle 25.1.2011, Dnro 4088/90/2010 
Hakanen Maija, Hurmeranta Ulla 

Ympäristöministeriön LuTu-toimintasuunnitelmatyöryhmä on laatinut toimintasuunnitelmaehdotuksen uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Kuntaliitto esittää toimintasuunnitelmasta lausuntonaan seuraavaa:

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa toimintasuunnitelmaehdotuksen tavoitelinjauksista.

Kuntasektorin mahdollisuuksista ja edellytyksistä edistää toimenpide-ehdotuksia Kuntaliitto esittää seuraavaa:

Ehdotus 12:

Koska soidensuojeluverkoston toimivuuden ja edustavuuden vahvistaminen on valtakunnan ja maakunnan tason tehtävä, kunnat voidaan poistaa päävastuutahoista.

Ehdotus 14:

Ns. KuntaMetso-työryhmän tekemät ehdotukset tulee sisällyttää ehdotukseen ja rahoitus kohdentaa myös kuntien omistamiin laadukkaisiin kohteisiin.

Ehdotus 17:

Toimintasuunnitelmaehdotuksessa mainittu kompensaatiomenettely tulisi avata ja selventää. Koska ELY:jen ja kuntien väliset keskustelut ovat jo nyt erittäin kuormitetut käsiteltävillä asioilla, ei ole realistista varata tapaamisissa aikaa erityisesti uhanalaisten luontotyyppien käsittelyyn. Uhanalaisia luontotyyppejä koskevan tiedon saaminen kaavoituksen ja muun alueiden suunnittelun käyttöön on tärkeää. Tavoitteen toteuttaminen tulee turvata tietojärjestelmien kehittämisellä.

Ehdotus 19:

Ns. uusympäristöjen hoidon kehittämisen tulisi tapahtua kaavoituksen sijasta erityislainsäädännön kuten tie- ja ratalainsäädännön pohjalta. Kunnat voidaan poistaa ehdotuksen päävastuutahoista.

Ehdotus 20:

Merialueiden suunnittelu on harvoin tarpeellista kuntien kannalta. Kunnat voidaan poistaa ehdotuksen päävastuutahoista.

Ehdotus 22:

Kunnat tulee ottaa mukaan myös merihiekan ja kiviainesten ottamista koskevan vastakunnallisen suunnitelman laadintaan, ei vain mahdollisen suunnitelman toteuttamiseen.

Ehdotus 27:

Tulvariskien hallinnan ja vesihoidon suunnittelun välinen suhde? Kuntien rooli?

Ehdotukset 33, 37 ja 38:

Kuntien roolin avoimien elinympäristöjen (kuten hiekkarannat) ylläpitämisessä, matkailun aiheuttaman tunturialueiden kulumisen ehkäisemissä ja vieraslajien torjunnassa tulee rajoittua pääsääntöisesti sen rooliin maanomistajana. Kunnat voidaan siis poistaa näistä kohdista erikseen mainittuna päävastuutahona. Ehdotuksessa 37 olisi parempi ilmaisu puhua kulumisen ehkäisemisestä kuin rajoittamisesta. Vieraslajien torjuntaan voidaan ottaa tarkemmin kantaa kun ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi ja toimintaohjelmaksi valmistuu.

Ehdotus 39:

 

Ehdotus lajien ja luontotyyppien suojelun ja hoidon synergiamahdollisuuksien etsimisestä koskee lähinnä menettelytapojen kehittämistä, jonka ei voida katsoa kuuluvan yksittäisille kunnille.

Tietoaineistoja ja -järjestelmiä koskevat ehdotukset 41-43:

Tietoaineistojen hyödyntäminen ja niiden saattaminen kaavoituksen ja alueiden suunnittelun käyttöön on myös uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamisen avainkysymyksiä. Asiasta on puhuttu ja kehittämisehdotuksia tehty jo vuosia, mutta edistyminen kansallisella tasolla tuntuu olevan hyvin hidasta. Kuntaliitto haluaa korostaa lausunnossaan tietojärjestelmien kehittämistä koskevien ehdotusten tärkeyttä ja konkreettisuuden tarvetta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö 

Maija Hakanen
ympäristöpäällikkö