Liikenne- ja viestintäministeriö, Dnro 788/03/2016, 5.9.2016 Johanna Vilkuna

Lausunto vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä 5.9.2016 mennessä.

​Junaliikenteellä on suuri merkitys sekä kuntien ja alueiden sisäisille ja välisille liikkumismahdollisuuksille että myös elinvoimalle ja aluetaloudelle. Junaliikenteen palvelutason ennakoitavuus on tärkeää asukkaiden ja elinkeinoelämän ja myös yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Junaliikenne on ekologinen ja sujuva kulkumuoto.

 

Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että ministeriö on pyytänyt kaikilta kunnilta ja maakunnilta asiasta lausunnon ja järjestänyt asiasta avoimen kuulemistilaisuuden. Näin kunnilla ja alueilla on mahdollisuus tuoda esille niiden omat kokemukset, tarpeet ja kehittämisehdotukset asian jatkovalmistelua varten. Valtion, kuntien ja alueiden yhteistyöllä tulee varmistaa, että resursseilla saadaan aikaan mahdollisimman hyvin erilaisia asiakasryhmiä palvelevia yhteyksiä ja toimivia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia matkaketjuja vaihtoyhteyksineen.

Kuntaliitto toteaa, että tuetun junaliikenteen merkitys on kunnille ja alueille erittäin suuri. Vastaavasti palvelutason äkilliset heilahdukset aiheuttavat suurta vahinkoa. Valtio määräraha väheni vuonna 2016 joukkoliikenteen palvelujen ostoihin noin 15 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän vuoksi junaliikenteen palvelutaso madaltui olennaisesti. Tämä heikensi myös jäljelle jääneiden junavuorojen käyttökelpoisuutta työssäkäyvien, opiskelijoiden ja muiden asiakasryhmien kannalta. Supistukset veivät myös pohjaa kuntien maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämishankkeilta ja elinkeinopolitiikalta. Samalla liikkumispalveluiden järjestämisen kustannuksia vyörytettiin kunnille. Nopealla aikataululla tehdyt linja-autoliikenteen suorahankinnat ovat erittäin kalliita ja myös usein heikosti asiakkaiden tarpeita palvelevia.

Valtion talousarvioesityksessä 2017 joukkoliikenteen ostot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 rahoitustasoa tulisikin vielä tarkistaa. Junaliikenteen tukemisessa tulisi päästä nykyistä pitkäjänteisempään ratkaisuun, vaikka junaliikennettä ollaan avaamassa kilpailulle. Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että valtio osoittaa jatkossa budjetissaan riittävän rahoituksen sille junaliikenteelle, joka ei ole houkuttelevaa markkinaehtoiselle liikenteelle.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Johanna Vilkuna 
liikenneasiantuntija

tags