Lausunto Verohallinnon Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikölle 2.11.2012, dnro 3792/90/2012, Jukka Hakola

Lausunto vuonna 2013 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä

​Verohallinto on 22.10.2012 pyytänyt lausuntoa vuonna 2013 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä. Ennakkoperintälain 3 §:n mukaan ennakonpidätyksen määrän on vastattava mahdollisimman tarkoin verovelvollisen ennakonpidätysten alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden verovuoden veroperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää, vähennettynä ennakonpidätyksenä kertyväksi arvioidulla määrällä.

Verohallinto on pyytänyt erityisesti lausuntoa siitä, onko yksittäisen henkilön palkkatulojen nousu keskimäärin 2 % vuoden 2012 ja 5,5 % vuoden 2011 tasoon verrattuna. Arvio perustuu valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteisiin. Se vastannee yleisen ansiotulotason nousua.

Luonnollisen henkilön saamaa elinkeinotoiminnan tuloa (ammatti- ja liiketulo) ehdotetaan korotettavaksi 9,5 %:lla vuoden 2011 tasoon verrattuna. Lausuntopyynnössä ei ole eritelty sitä miten kyseiseen korjaukseen on päädytty, mutta se ylittää käsityksemme mukaan arvion kyseisten tulojen keskimääräisestä noususta. Lisäksi yritystoiminnan verotettavat tulot ovat yleisesti vuoden 2012 aikana kääntyneet selvään laskuun. Tapahtuneen kehityksen ja tämän hetken ennusteiden valossa pidämme kyseistä korotusta kohtuullisen korkeana, jos sille ei ole muita erityisiä perusteita. 

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyihin korotuksiin tuloissa ja vähennyksissä. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jukka Hakola
veroasiantuntija

tags