Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 3623/90/2011, 30.11.2011, Matti Holopainen

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maanmittauslaitoksen maksuista

Suomen Kuntaliitto pyytää saada kiinnittää huomiota maanmittauslaitoksen liiketaloudellisin perustein perittäviin maksuihin ja niiden määräytymiseen kuntien kaavan pohjakartan hyväksymistä koskevan hinnoittelun osalta. 

Lausuntopyynnön liitteenä olevan muistion mukaan vuosina 2009 -2011 kunnilta on peritty kaavan pohjakartan tarkistamisesta hinta, jossa katteen osuus (tulot - kustannukset) on n. 38,4 %.  Muistiossa todetaan, että vuoden 2010 alusta voimaan tulleet uudet hinnat ovat tasoittaneet tilannetta siten, että vuoden 2011 osalta katteen on arvioitu olevan n. 13,4 %. Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä, että liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden katteet pystytään pitämään kohtuullisina ja tasapuolisina eri tuotteiden ja palvelujen sekä eri asiakasryhmien osalta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikkö

Ritva Laine
yliarkkitehti

Matti Holopainen
maanmittausinsinööri​

tags