Lausunto väestörekisterikeskukselle 5.3.2012, Dnro 538/90/2012, Markku Axelsson

Lausuntopyyntö eräistä väestötietojärjestelmän kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietosisällön muutoksista

Väestörekisterikeskuksen lausuntopyynnössä mainitut ehdotukset koskevat mm. kuntien lakisääteisiä velvollisuuksia toimittaa kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja väestötietojärjestelmään.

Suomen Kuntaliitto pitää myönteisenä, että Väestörekisterikeskus pyrkii kehittämään ja uudistamaan kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietojen käsittelyä. Erittäin kannatettavaa ovat tavoitteet rationalisoida ja helpottaa tietosisällön keräämistä karsimalla pois tietoja, joiden ylläpitoa ei pidetä tarkoituksenmukaisena mm. tuottavuusnäkökohtien ja kustannustehokkuuden kannalta.

Rakennus- ja huoneistotietojen osalta on toinen ajankohtainen asia, johon Kuntaliitto haluaa kiinnittää Väestörekisterikeskuksen erityistä huomiota. Ympäristöministeriö kerää suoraan kunnista jo kolmatta vuotta itselleen kunnissa myönnettyjen rakennuslupien energiatodistustietoja.

Ympäristöministeriö pyytää taas kerran kuntien rakennusvalvontaviranomaisia toimittamaan uudisrakennuksen energialuokka-tiedon lisäksi samoja tietoja (rakennustyyppi, rakennusten lukumäärä, bruttoala eli kokonaisala ja tilavuus), joita kunnat toimittavat väestötietojärjestelmään.

Kuntaliitto katsoo, että kuntien kannalta tilanne on kestämätön ja epätarkoituksenmukainen. Rakennusten energialuokka-tieto tulisi kerätä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietojen käsittelyn yhteydessä väestötietojärjestelmään.

Väestörekisterikeskuksen ja ympäristöministeriön tulisi pikaisesti sopia asiasta, jotta kuntien kannalta epätarkoituksenmukainen ja kunnille kustannuksia aiheuttava valtiollinen tietotarve voidaan rationalisoida ja järkeistää eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja, 
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikkö 

Markku Axelsson
rakennusvalvonta-asiantuntija

tags