Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, 2127/90/2010, Matti Holopainen 31.8.2010

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain ja kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

​Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ao. luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (KTJ) annettua lakia sekä kaupanvahvistajista annettua lakia. Tavoitteena on, että kiinteistötietojärjestelmän tiedot luovutetaan tietopalveluna maksutta sellaisille viranomaisille ja niiden palveluksessa oleville henkilöille, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely välittömästi kuuluu. Kiinteistöjärjestelmän neuvottelukunta ehdotetaan lakkautettavaksi. Perusteluiksi esitetään kirjaamisasioiden siirtämistä vuoden 2010 alusta lukien kiinteistörekisterinpitäjänä jo toimivalle Maanmittauslaitokselle, jolla nykyisin on hallinnollinen vastuu koko kiinteistötietojärjestelmän sisällöstä. Kaupanvahvistajalakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia täsmennyksiä ja ajantasaistuksia.

KTJ:n maksuttomuus viranomaisten käyttöön viranomaistehtäviä varten tulisi selkeästi laajentaa kaikkiin viranomaistehtäviin aiemman KTJ:ään tietoja tuottaneiden viranomaisten rajauksen asemasta. Nykyinen muotoilu esityksen ao. pykälän tekstissä on tältä osin epäselvä. Esitettyä lakitekstiä olisi tarve tarkentaa myös viranomainen – termin osalta, koska sekä valtiolla että kunnissa toimitaan viranomaisina. KTJ- tietojen luovuttaminen lakisääteisiin tehtäviin maksutta tulisi olla selkeästi Maanmittauslaitoksen velvollisuus eikä vain mahdollisuus eli esitetyn pykälän ao. teksti tulisi muuttaa muotoon ”Maanmittauslaitoksen tulee luovuttaa”. Lähtökohtaisesti nyt esitetty muutos edistää julkishallinnon toiminnan tehostamista. Koska mm. kunnissa palveluja on organisoitu eri tavoin, tulisi lakitekstiin kirjata ja lain perusteluihin linjata lain tulkintaa siten, että maksuttomuus koskee kuntakonsernia kokonaisuudessaan riippumatta siitä miten viranomaispalvelun tuottaminen on järjestetty. Ratkaisevaa on, että kyseessä on laissa säädettyjen tehtävien hoitaminen. Esitetty muutos vähentäisi tulkintaepäselvyyksiä ja estäisi kuntien joutumista eriarvoiseen asemaan riippuen siitä miten viranomaispalvelujen tuottaminen on järjestetty tai tullaan tulevaisuudessa järjestämään.

Kunnat pitävät kiinteistörekisteriä kaikissa suurissa kaupungeissa asemakaava - alueella , nykyisin 79 kunnassa ja kuntien vastuu kiinteistörekisterinpitäjänä on edelleen kasvamassa kuntaliitosten myötä. Kiinteistörekisteriä pitävissä kunnissa asuu noin 3.8 miljoonaa asukasta. Kuntien kiinteistörekisterinpitoalueella sijaitsee valtaosa maamme kiinteistövarallisuudesta, joidenkin arvioiden mukaan noin 80 %. Näillä mittareilla mitattuna kunnat ovat maan merkittävin kiinteistörekisterinpitäjä.

KTJ:n ylläpito- ja toimintaympäristö on muuttunut siten, että oikeusministeriön rooli KTJ:n ylläpidossa ja tietopalvelujen järjestämisessä on muuttunut käyttäjän rooliksi. Muutoin toimintaympäristö on sama kuin ennenkin eli tiedon tuottajia ja kiinteistörekisterin pitäjiä ovat Maanmittauslaitos ja kunnat itsenäisinä toimijoina kiinteistörekisterilain mukaan. KTJ:ään liittyen Maanmittauslaitoksen rooli on muuttunut siten, että nyt vastaa koko KTJ - tietopalvelun teknisestä toteutuksesta ja hallinnosta myös siltä osin mikä aiemmin oli oikeusministeriön vastuulla.

Esitystä KTJ - neuvottelukunnan lakkauttamisesta on perusteltu kirjaamisasioiden siirtä-mistä vuoden 2010 alusta lukien kiinteistörekisterinpitäjänä jo toimivalle Maanmittauslai-tokselle, jolla nykyisin on hallinnollinen vastuu koko kiinteistötietojärjestelmän sisällöstä. Perustelu antaa ymmärtää, että neuvottelukuntaa olisi tarvittu ainoastaan kahden ministeriön välisen vuoropuhelun ja vastuunjaon valmistelun ja ohjauksen välineeksi. Kunnat ovat itsenäisiä kiinteistörekisterinpitäjiä Maanmittauslaitoksen rinnalla. Kiinteistörekisterinpitäjät yhdessä järjestävät KTJ - tietopalvelun, jonka hallinnosta huolehtii Maanmittauslaitos kiinteistörekisterinpitäjien puolesta. Päinvastoin kuin mitä lakimuutoksen perusteluissa katsotaan, maanmittauslaitoksen kahtiajakoinen rooli samaan aikaan yhtenä tiedon tuottajana ja toisaalta yhteisen tietopalvelun järjestäjänä korostaa neuvottelukunnan tarvetta ja puoltaa neuvottelukunnan roolin vahvistamista KTJ:n toiminnan ja talouden ohjaajana.

Neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on valmistella mm. KTJ - maksu- ja tulonjakoasetukset, jotka ministeriö vahvistaa. Niissä päätetään mm. käyttäjämaksujen suuruudesta, järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kustannusten maksamisesta maanmittauslaitokselle ja kunnille.  Neuvottelukunnan olemassaolo mahdollistaa rekisterin ylläpitäjien ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuden KTJ:n kehittämiseen ja ylläpidon ja käytön talouden ohjaamiseen. Tällainen ohjausmahdollisuus ei voi jäädä sen varaan, mitä ministeriö katsoo tarpeelliseksi. Ei ole perusteltua, että ministeriö, joka samalla tulosohjaa alaistaan Maanmittauslaitosta, valmistelee ja päättää myös kuntien puolesta miten kiinteistörekisterin ja kiinteistötietopalvelun tuloja ja menoja kohdistetaan käyttäjille ja ylläpitäjille. KTJ - neuvottelukuntaa ei tule lakkauttaa vaan sen tulee päinvastoin vahvistaa ja selkeyttää lainsäädännössä sen roolia KTJ:n toiminnan, kehittämisen ja talouden ohjaajana.

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3§:n muutosesityksen johdosta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Matti Holopainen
maankäytön erityisasiantuntija