Ympäristöministeriö Dnro 1087/03/2016, 25.11.2016, Nelli Tikka

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Yleistä
Tällä hallituksen esityksellä toimeenpannaan ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmanteen vaiheeseen kuuluvan projekti 7:n ja projekti 1:n ehdotuksia. Kuntaliitto on ollut mukana projektiryhmissä ja lausunut uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ympäristölupamenettelyä kevennettäväksi muiden kuin direktiivilaitosten ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Esityksessä luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan tietyiltä toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä sekä ehdotetaan joidenkin toimintojen luvanvaraisuuskynnyksen nostamista. Esityksessä ehdotetaan myös eräiden toimintojen päällekkäisten lupavelvoitteiden karsimista ja joidenkin toimintojen siirtämistä rekisteröintimenettelyyn. Eläinsuojien luvanvaraisuuteen ehdotetaan eräitä täsmennyksiä. Lisäksi ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi hallintolakia täydentäviä säännöksiä lupahakemusvaiheeseen liittyvästä viranomaisneuvonnasta.

Luvanvaraisuuteen tehtävät muutokset
Esityksessä ehdotetaan luvanvaraisuuden poistamista kokonaan tietyiltä vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavilta toiminnoilta sekä eräiltä toiminnoilta, jotka ovat luvanvaraisia useamman kohdan perusteella. Luvanvaraisuuskynnyksiin ehdotetaan muutoksia koskien eräitä orgaanisia liuottimia koskevia toimintoja.

Kuntaliitto kannattaa muutoksia ehdotettujen toimintojen luvanvaraisuuteen ja päällekkäisyyksien karsimista. Luvanvaraisuuden poistaminen toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä tai jotka ovat luvanvaraisia usealla perusteella, vähentää ympäristönsuojeluviranomaisten ympäristölupien käsittelyyn liittyvää työmäärää ja selkeyttää lainsäädäntöä. Toimintojen siirtyessä ennakollisesta lupamenettelystä jälkivalvontaan, on kuitenkin huomioitava, että toimintojen ympäristövaikutukset eivät poistu, vaan paikallisista ympäristöolosuhteista riippuen jälkivalvonnan tarve voi olla edelleen merkittävä.

Eläinsuojat
Hallituksen esityksessä on ehdotettu eräitä tarkennuksia eläinsuojien luvanvaraisuuden määrittelyihin. Kuntaliitto pitää täsmennyksiä tarpeellisina. Muilta osin eläinsuojien ympäristönsuojelun hallintomenettelyjä kehitetään ympäristönsuojelulain uudistuksen projektiryhmä 6:n ehdotuksen perusteella, joihin Kuntaliitto on ottanut kantaa lausunnossaan ympäristönsuojelulain kolmannen vaiheen ehdotuksista.
Jätevesien johtaminen kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon
Kuntaliitto huomauttaa, että luvanvaraisuuden poistaminen sellaisilta toimijoilta, jotka johtavat jätevetensä kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, vaatii vastuiden selventämistä normitasolla. Luvanvaraisuudesta poistettaessa ko. laitosten vesihuoltolaitoksen kanssa tekemän teollisuusjätevesisopimuksen oikeudellinen asema, sopimuksen valvonta ja valvova taho tulisi määritellä.

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdassa 5d tarkoitetut nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³, siirretään rekisteröintimenettelyyn. Samalla ympäristönsuojelulain liitteen 2 kohtaa 3 koskien moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävän nestemäisen polttoaineen jakeluasemaa, laajennetaan kattamaan kaikki nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, joiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m³. Kuntaliitto pitää tarpeellisena sitä, että toiminnan ympäristönsuojeluvaatimukset määritellään yleisesti asetuksen tasolla. Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevan asetuksen soveltamisalaa laajennettaessa täytyy kuitenkin huomioida se, että asetuksen vaatimukset eivät ole välttämättä sellaisenaan kohtuullisia tai toteuttamiskelpoisia esimerkiksi maatilojen ja työkonevarikoiden jakelupisteille. Asetuksen soveltamisalaa laajennettaessa tulee huomioida eri toimintojen ominaispiirteet, toiminnan laajuus ja ympäristövaikutukset. Asetuksessa asetettavaa vaatimustasoa määritettäessä on ohjeena hyvä käyttää kunnissa, ELY:issä ja pelastuslaitoksissa laadittuja käytännönläheisiä oppaita polttonesteiden varastoinnista.

Betoniasemat
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 8 alakohdassa g tarkoitetut kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirretään rekisteröintimenettelyyn. Kuntaliitto kannattaa muutosta mutta pitää tärkeänä, että betoniasemien rekisteröintimenettelyä koskevan asetuksen valmistelussa kiinnitetään huomiota erityisesti toiminnan moninaisiin ympäristövaikutuksiin, kuten vesistö- ja naapuruussuhdevaikutuksiin, sekä asetuksen valvottavuuteen.

Siirtymäsäännökset
Rekisteröintimenettelyyn siirryttäessä tulee säädösvalmistelussa huolehtia siitä, että siirtymäsäännökset laaditaan yksiselitteisiksi ja selkeiksi.
Viranomaisten neuvontavelvollisuuteen liittyvä sääntely
Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulakiin lisätään hallintolain 8 §:n ja 23 §:n 2 momentin mukaista neuvontavelvollisuutta täsmentävä säännös. Hallintolain 8 §:n neuvontavelvollisuus asettaa jo nykyisellään viranomaiselle velvollisuuden neuvoa toiminnanharjoittajaa lupa-asian hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä ja vastata tämän asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Viranomaisen on esitettävä hallintolain 23 § 2 momentin mukaan asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomainen voi lupa-asian selvittämiseksi tarvittaessa järjestää neuvotteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja myös hakijan kanssa.

Kuntaliitto toteaa, että kunnissa hakijan henkilökohtainen neuvonta ja yhteydenpito ovat olleet käytäntö koko ympäristönsuojelulain voimassaolon ajan ja lupamenettelyä voidaan parantaa myös ilman lainsäädäntömuutoksia joustavien hallintolain ja ympäristönsuojelulain säännösten puitteissa. Kuntaliitto esittää huolen siitä, että uusien menettelysäännösten lisääminen ympäristönsuojelulakiin ei ole välttämättä joustavin keino ympäristölupamenettelyn kehittämiseen asiakaslähtöiseen suuntaan. Esitystä voi tulkita siten, että viranomaiselta vaaditaan hallintolain neuvontavelvollisuutta laajempaa ja yksityiskohtaisempaa neuvontaa, ja tämä saattaa puolestaan lisätä neuvonnan resurssien tarvetta. On myös huomattava, että toiminnanharjoittajalla on oltava ympäristönsuojelulain 39 §:n 3 momentin mukaisesti riittävä asiantuntemus hakemuksen laatimiseen. Ympäristönsuojelulaissa ympäristölupahakemusten laadulle asetettujen vaatimusten täyttämistä koskeva vastuu ei siirry viranomaiselle, vaan luvanhakijan tulee huolehtia tarvittavasta asiantuntemuksesta ja resursseista.
Kuntaliitto pitää tärkeänä sähköisten järjestelmien kehittämistä ja sähköisen asioinnin lisäämistä, sekä sen kautta tapahtuvaa toiminnanharjoittajan ja viranomaisen välisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Toimijoiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi järjestelmiä tulee kehittää eri viranomaistahojen sekä toiminnanharjoittajien yhteistyönä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Nelli Tikka
lakimies

tags