Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 1920/90/2012, 20.6.2012, K. Rontu, M. Hakanen

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtakunnalliseksi viemäröintiohjelmaksi

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtakunnalliseksi viemäröintiohjelmaksi. Valmistelu perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmakohtaan, jonka mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan laatimalla kansallinen viemäröintiohjelma sekä edistämällä siirtoviemärihankkeita. Viemäröintiohjelman tarkoituksena on mm. luoda puitteet ja linjaukset valtion tuen suuntaamiseksi vuoteen 2016 ulottuvalle vesien hoidon suunnittelukaudelle ja hajajätevesiasetuksen voimaanpanon siirtymäkaudelle.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä

Kuntaliiton mielestä viemäröintiohjelma on tarpeellinen ja hyvä suunnitelma maamme viemäröinnin edistämiseksi.

Kuntaliitto toivoo, että viemäröintihankkeiden yhteydessä mietitään aina myös puhtaan veden turvaaminen.

Tukirahoitus

Kuntaliiton mielestä valtion tuki tulee kohdentaa kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti, kuten ohjelmassa on esitetty.

Kuntaliitto on erittäin huolestunut siitä, että maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön tukimäärärahoja on vähennetty viime vuosina.

Tukirahoitusta kohdennettaessa on myös alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisille toimenpiteille sekä ympäristön- ja terveydensuojelullisille syille annettava painoarvoa arvioitaessa yleistä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Viemäröintihankkeiden tukikelpoisuuskriteerejä tulisi näin ollen laajentaa.

Vesihuollon rakentamiseen kohdistamaa tukirahoitusta tulisi jatkaa vuoden

2016 jälkeenkin. Jos tukirahoitus pysyy nykyisellään, tulee rahoitus varmistaa ainakin vuoteen 2020 asti tai tuen määrä tulee kaksinkertaistaa kaudella 2012-2016. Tällöin mahdollistetaan kuntien vesihuollon  kehittämissuunnitelmissa esitettyjen viemäröintialueiden toteuttaminen myös haja-asutusalueilla.

Kuntien ja valtion niukkeneva taloustilanne, kuntarakenteen muutokset ja tulevat kuntaliitokset aiheuttavat kunnille jatkossa, vuoden 2016 jälkeenkin, haasteita myös vesihuollon osalta. On siis perusteltua, että tukirahoitusta jatketaan tulevaisuudessakin.

Toiminta-alueen laajentaminen

Kuntaliitto katsoo, että on tärkeää, että kunnat hyväksyvät vesihuollon toiminta-alueita vasta sitten, kun vesihuoltolaitos on varmentanut verkostojen  rakentamisen taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäviksi. Muissa tapauksissa kiinteistökohtaiset vesihuoltoratkaisut ovat hyvä asia. Päätöksiä tehtäessä on kuitenkin myös muistettava ympäristö- ja terveydensuojelulliset näkökulmat.

Siirtoviemärihankkeet

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kansallisessa viemäröintiohjelmassa on mukana myös yhdyskuntien siirtoviemärihankkeiden toteuttaminen ja tukeminen valtion varoin.

Viime vuosina jäteveden käsittelyä on keskitetty suurempiin yksiköihin. Samalla on saatu siirtoviemäreiden varrella olevat haja-asutusalueet liitettyä viemäröinnin piiriin. Keskittämällä jätevesien käsittely suurille, tehokkaasti toimiville puhdistamoille, on vesistökuormitusta pystytty vähentämään.´

Alueelliset vesihuoltohankkeet ovat usein niin mittavia verrattuna vesihuoltolaitosten liikevaihtoon, että niiden toteuttaminen on mahdotonta ilman valtion tukea.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kirsi Rontu
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Maija Hakanen
ympäristöpäällikkö
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö​

tags