Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 10.5.2012, Jukka Hakola, Dnro 595/90/2012

Lausuntopyyntö maa-ainesveroa koskevasta selvityksestä

​Valtiovarainministeriön vero-osasto on 7.3.2012 pyytänyt kuntaliiton lausuntoa maa-ainesveroa koskevasta selvityksestä.

Selvityksessä on verotusmenettelynä tarkasteltu lähinnä valmisteverojen kaltaista veroa, jossa verovelvollisina olisivat maa-ainesluvanhaltijat, jolloin kotitarveotto jäisi veron ulkopuolelle. Vero tulisi kannettavaksi silloin, kun tuote eli maa-aines luovutettaisiin kulutukseen. Vero olisi selvityksen perusteella todennäköisesti kannustintyyppinen ympäristövero jolla ympäristötavoitteiden lisäksi kerättäisiin valtiolle verotuloja.

Sinänsä maa-ainesveroa ympäristöverona voidaan pitää perusteltuna, kun tavoitteena on luonnonvarojen käytön vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön edistäminen. Maa-ainesveron käyttöönoton vaikutus kuntien ja valtion rakentamiskustannuksiin tulisi kuitenkin olemaan merkittävä. Toisaalta maa-ainesveron toimiminen ympäristövaikutuksia ohjaavana vaatii yksityiskohtaisia laskentainstrumentteja, joiden avulla toimintaa voitaisiin ohjata ympäristöä säästävään suuntaan.

Selvityksen mukaan mahdollisen maa-ainesveron alaisen kiviaineksen käytöstä 70-80 prosenttia käytetään valtion ja kuntien infrastruktuurin rakentamiseen. Veron ollessa välillinen, verovelvollinen vyöryttäisi veron tilaajan maksettavaksi eli käytännössä julkinen sektori maksaisi verosta suurimman osan. Selvityksessä ei ole otettu kuitenkaan kantaa siihen, miten verotuloa voitaisiin ohjata myös kunnille, joiden rakentamiskustannuksia vero tulisi korottamaan.

Selvityksen mukaan maa-aineksen otolla on lisäksi vahingollisia ympäristövaikutuksia alueellisesti. Vahingollisia vaikutuksia on luontoon ja maisemakuvaan sekä pöly- ja meluhaittoja. Lisäksi maa-ainesten otto voi aiheuttaa pohjaveden laadun heikkenemistä. Näillä on kustannusvaikutuksia myös kunnille.

Kaivostoiminnan osalta on ollut esillä kaivoslain mukaisen louhintakorvauksen laajentaminen niin, että korvausta maksettaisiin myös valtiolle ja kunnille korvaukseksi mineraalien käytöstä ja siitä, että toiminta muokkaa elinympäristöä ja vaatii kunnilta panostuksia infrastruktuuriin.

Jos maa-ainesvero otetaan käyttöön, niin sen tuottoa jaettaessa tulee ottaa huomioon sen vaikutukset kuntien kustannuksiin ja se, että maa-aineksen otolla on paikallisesti vahingollisia vaikutuksia elinympäristöön. Veron tuotosta osa on ohjattava kunnille tai muutoin luotava järjestelmä, jolla haitat ja kustannukset kompensoidaan kunnille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous

Jukka Hakola
veroasiantuntija

tags