Lausunto Verohallinnolle 21.5.2012, Jukka Hakola, Dnro 1487/90/2012

Lausuntopyyntö oikaisulautakunnan perustamisprojektin loppuraportista

​Verohallinto on 17.4.2012 pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa valtakunnallisen verotuksen oikaisulautakunnan perustamiseen liittyvän projektin loppuraportista.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä lautakuntien ratkaisutoiminnan yhtenäisyyttä. Tätä raportissa kuvattua tavoittetta voidaan pitää kannatettavina.

Verohallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä on korostettu oikaisulautakunnan itsenäistä asemaa muusta Verohallinnosta erillisenä muutoksenhakuelimenä. Projektin loppuraportissa on kuitenkin mainittu, että pääasiallisena jakoperusteena oikaisuvaatimusten jakamisessa jaostoille käytetään oikaisuvaatimuksen valmistellutta yksikköä. Lisäksi on tuotu esille, että suomen kielisten kuntien ja kuntayhtymien muutosverotus on keskitetty Savo-Karjalan yritysverotoimistoon ja täten kyseisen asiakasryhmän oikaisuvaatimukset käsitellään loppuraportin mukaan lähtökohtaisesti uuden oikaisulautakunnan Kuopiossa sijaitsevassa jaostossa.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat osittain verovapaita yhteisöjä. Kunnallisen toiminnan verollisuuden arvioinnissa on keskeisellä sijalla kilpailuneutraalisuus ja paikallisen toimintaympäristön tunteminen. Tältä osin oikaisuvaatimusten käsittely on syytä pitää jatkossakin alueellisissa jaostoissa ratkaistavana. Lautakunta ei ole sidottu Verohallinnon toimialojen tekemiin keskittämisratkaisuihin. Lautakunnan tulee pystyä toimimaan erillisenä muutoksenhakuelimenä ja tarvittaessa tehdä omat ratkaisunsa toimintansa keskittämisestä tai keskittämättä jättämisestä. 

Loppuraportin ehdotusten perusteella jaostojen määrää ja niiden sijaintipaikkakuntia ollaan vähentämässä huomattavasti. Tämä huonontaa järjestelmän alueellista kattavuutta. Verohallinto määrää jaostojen jäsenet eri tahojen ehdottamien henkilöiden joukosta ja uudessakin tilanteessa tulee jokaisessa jaostossa olla yksi kuntien ehdottama henkilö. Kuten ra portissakin on linjattu, niin vaikka jaostojen ja niiden sijaintipaikkakuntien määrä väheneekin, niin jatkossakin Verohallinnon tulee pyytää ehdotukset jäsenistä kaikilta kunnilta sekä Suomen Kuntaliitolta. 

Kuntien edustajien valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei edustajia valita ainoastaan jaostojen sijaintipaikkakunnilta tai niiden välittömästä läheisyydestä. Verotuksellisen asiantuntemuksen lisäksi tulee voida huomioida myös edustajien alueellinen jakautuminen. 

Pyydämme asian jatkovalmistelussa huomioimaan lausunnossa esiin nostamamme kysymykset.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa loppuraportin sisällöstä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jukka Hakola
veroasiantuntija, kuntatalous

tags