Lausunto valtiovarainministeriölle 22.8.2016, dnro 709/03/2016 Jukka Hakola

Luonnokseksi hallituksen esitykseksi yrittäjävähennykseksi

Valtiovarainministeriö on 18.7.2016 pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä yrittäjävähennykseksi.

​Esitysluonnoksessa on ehdotettu, että elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tu­loksesta tehtäisiin viiden prosentin ns. yrittäjävähennys, kun tulos otetaan huomioon luonnol­lisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Lisäksi metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaavan suuruinen vähennys.

Luonnoksen mukaan esitettyjen muutoksien on tarkoitus toteuttaa hallitusohjelman linjausta kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen ja lisätä investointeja. Lähtökohtaisesti pidämme hyvänä, että yrittäjyyttä kannustetaan ja edistetään. Verotuksen alentaminen ei kuitenkaan esityksen mukaan näyttäisi tuovan merkittäviä kasvuvaikutuksia. Esitetty yrittäjävähennys  on todella pieni suurimmalla osalle yrittäjistä, eikä sen voi olettaa vaikuttavan investointeihin tai työllistämiseen juuri millään tavoin. Täten olisi vielä hyvä selvittää ja arvioida olisiko muita kustannusvaikutuksilta vastaavia keinoja joilla saataisiin aikaan paremmin investointeihin  ja yritystoiminnan kasvattamiseen kannustavia vaikutuksia.

Hallitusohjelman verotuksen kärkitavoitteen mukaan verotuksen perusperiaate on laaja vero­pohja, matalat verokannat. Tavoite on hyvä emmekä pidä verojärjestelmän kehityksen kan­nalta hyvänä suuntauksena sitä, että luodaan uudenlainen verovapaa tulo.

Esityksen yhtenä tavoitteena on alentaa yrittäjien verotusta vastaavasti kuin vuonna 2014 to­teutettu yhteisöverokannan alennus alensi osakeyhtiöiden verotusta. Esitysluonnoksesta käy kuitenkin ilmi, että yrittäjien verotus on valtaosassa tapauksista jo tällä hetkellä yhteisöveron tasoa kevyempää, koska yrittäjien verot ovat keventyneet vuosien saatossa samalla kun an­sioatuloja on kevennetty. Muutoksen johdosta valtaosalla yrittäjistä on jatkossa siten niin yhteisöjä kuin palkkatyössä olevia kevyempi verotus. Tämä voi olla tarkoituksenmukaista yrittä­jyyteen kannustamisen kannalta, mutta toisaalta ongelmallista verovelvollisten yhdenvertai­suuden kannalta.

Esitysluonnoksen mukaan muutos vähentää kuntien verotuloja noin 53 miljoonalla eurolla. On erittäin tärkeää, että luonnoksessa esitetyn ja hallitusohjelman linjauksen mukaisesti kunnille kompensoidaan veroperustemuutosten aiheuttamat verotuottojen menetykset.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole luonnokseen huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jukka Hakola
kehittämispäällikkö, verotus

tags