Lausunto valtiovarainministeriölle, 9.3.2012, Dnro 694/90/2012, Reijo Vuorento ja Jukka Hakola

Luonnokseksi laiksi yleisradioverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainminiseriö on 17.2.2012 pyytänyt lausuntoa Luonnoksesta hallituksen esitykseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

​Hallituksen esityksen luonnoksessa on päädytty ratkaisuun jossa kunnalle määrätään yleisradioveroa 350 tai 700 euroa riippuen kunnalle maksuunpannun kunnallisveron määrän perusteella. Yhteisöjen maksama yleisradiovero olisi 350 tai 700 euroa riippuen yhteisön liikevaihdosta. Maksuvelvollisia olisivat myös kuntakonserneihin kuuluvat yhteisöt. Kuntien kannalta luonnoksen mukaisena kunnallisten toimijoiden maksettavaksi tulevan yleisradioveron kustannuksia ei voida pitää kohtuuttomina.

Hallituksen esityksen luonnoksessa on esitetty, että yritysten maksamien yleisradioverojen vaikutus yhteisöveron tuottoon otettaisiin huomioon kuntien yhteisöveron jako-osuuksia vähentävänä tekijänä kertaluontoisena oikaisuna. Nykyinen kuntien lakisääteinen jako-osuus on 23,34 % ja luonnoksen mukainen uusi jako-osuus olisi 23,26 %.

Yleisradioveron yhteisöille Iisäkustannuksia aiheuttava ja siten verotuloja vähentävä osuus on luonnoksessa kuitenkin esitetty vakiona (11,5 M€) kuten myös valtiolle tilitettävä yleisradiove ron määrä (22 M€). Kuntien jako-osuuden muutos on esityksessä kuitenkin suhteellinen joten sen kustannusvaikutus kunnille määräytyy vuosittain maksuunpantavan yhteisöveron perusteella ja sen määrä vaihtelee vuosittain.

Alentamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta luonnoksen mukaisesti kuntien tulevien vuosien yhteisöverojen tuotto vaihtelee euromääräisesti seuraavasti:

​Maksuunpantu yhteisövero ​Kuntien lakisääteinen osuus nykyisin 23,34 % ​Kuntien osuus HE:n mukaan 23,26 % ​Erotus M€
​8000 M€ ​1867,2 ​1860,8 ​6,4
​6000 M€ ​1400,4 ​1395,6 ​4,8
​4000 M€   ​933,6   ​930,4 ​3,2

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan yleisradiovero tulee perää niin, ettei sillä ole vuosittain vaihtelevaa vaikutusta kuntien verokertymään eikä sitä tule siten ottaa huomioon yhteisöveronjako-osuuksia määriteltäessä.

Lisäksi luonnoksen ehdotuksessa uudeksi verotilityslain 12 b §:ksi väliaikaisesta jako-osuudesta verovuodelle 2013 on ehdotettu kuntien osuudeksi 28,24 % joka laskisi nykytilanteeseen verrattuna 0,1 % lakisääteisen osuuden muutoksesta (0,08 %) poiketen. Tätä poikkeamaa ei perusteluissa ole avattu eikä sitä siten voida pitää perusteltuna.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous

Jukka Hakola
veroasiantuntija, kuntatalous

 

Lisää aiheesta

tags