Lausunto valtiovarainministeriön vero-osastolle 27.7.2012, Jukka Hakola, Dnro 2550/90/2012

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta verosta vapaan kilometrikorvauksen osalta

​Valtionvarainministeriön vero-osasto on 12.7.2012 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tuloverolain 73 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n ja maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamiseksi. 

Luonnoksessa on ehdotettu, että palkansaajalle maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten yleistä korvaustasoa alennetaan 5 % ja, että verovapaiden kilometrikorvausten määrää alennetaan 45 % siltä osin kuin korvattavat työajot ylittävät 15.000 kilometriä vuodessa.

Luonnoksen mukaisesti voidaan pitää perusteltuna sitä, että nykyjärjestelmään sisältyvää työajojen aiheuttamien kustannusten ylikompensaatiota rajoitetaan ja ylikompensaatio muodostuu veronalaiseksi tuloksi.

Luonnoksen mukaiset muutokset edellyttävät, että nykykäytännöstä poiketen myös kuntien ja kuntayhtymien tulee työnantajina jatkossa ilmoittaa vuosi-ilmoituksella maksamansa kilometrikorvaukset Verohallinnolle. Kuten luonnoksessa on tuotu ilmi, niin esitys lisäisi kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamisvelvollisuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

Yleisimmissä kuntien käyttämissä henkilöstöhallinnon järjestelmissä tarvittavat muutokset ovat tehtävissä melko vaivattomasti, koska ollaan siirtymässä yhtenäiseen menettelyyn muiden työnantajien kanssa. Kunnallisten toimijoiden käytössä on kuitenkin myös yksittäiselle

kunnalliselle toimijalle räätälöityjä järjestelmiä. Täten yksittäistapauksissa muutoksen tekeminen saattaa vaatia enemmän työtä. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että uudet velvoitteet ovat varmuudella tiedossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kaikki toimijat pystyvätvarautumaan muutokseen.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen luonnokseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jukka Hakola
veroasiantuntija, kuntatalous

tags