​​​Ympäristöministeriölle 29.1.2016, Dnro 66/03/2016, Tuulia Innala

Luonnoksesta soveltamisohjeeksi eräiden POP-asetuksen mukaisten jätteiden käsittelyssä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta soveltamisohjeeksi 31.1.2016 mennessä.

Suomen Kuntaliitto ry toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kuntaliitto pitää lausunnolla olevaa soveltamisopasta erittäin tarpeellisena ohjeena jätehuollon lupaviranomaisille sekä toimijoille. Oppaassa liikutaan terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun rajapinnalla. (Terveydensuojelulain 22 §:ssä todetaan, että jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.) Soveltamisohje käsittelee POP-jätteisiin liittyvää monimutkaista aihealuetta monipuolisesti ja selkeästi.

Kuitenkin ohje keskittyy jätteen käsittelyn osalta lähinnä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä romuajoneuvojen ja erityisesti niiden muoviosien jätehuoltoon. Selvyyden vuoksi voisi harkita ohjeen otsikon tarkennusta siten, että jo otsikosta sekä lukijalle-kappaleesta ja johdannosta käy ilmi ohjeen painopistealue. Tällä hetkellä otsikointi johtanee hieman harhaan.

Ohjeen taustalla olevat selvitykset paljastavat POP-jätteiden, erityisesti bromattujen palonestoaineiden osalta aukkoja jätehuoltoketjuissamme. SER:n erilliskeräyksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta pienet laitteet saataisiin mahdollisimman hyvin eroteltua pois sekalaisesta yhdyskuntajätteestä. Myös POP-aineiden ko. laitteiden kierrätykselle asettamat erityisvaatimukset tulee tunnistaa ja ottaa huomioon niin valtakunnallisissa tavoiteasetteluissa kuin ympäristölupaprosesseissa. Näyttää siltä, että POP-jätteitä sisältäviä aineita karkaa uudelleen kiertoon esim. jätteiden kansainvälisissä siirroissa. Olemassa olevien säädösten toimeenpanoon tulee kiinnittää huomiota.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja 

Tuulia Innala
erityisasiantuntija

tags
Tuulia Innala

Tuulia Innala

Kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta