​​​Ympäristöministeriölle 29.1.2016, Dnro 66/03/2016, Tuulia Innala

Luonnoksesta soveltamisohjeeksi eräiden POP-asetuksen mukaisten jätteiden käsittelyssä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta soveltamisohjeeksi 31.1.2016 mennessä.

Suomen Kuntaliitto ry toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kuntaliitto pitää lausunnolla olevaa soveltamisopasta erittäin tarpeellisena ohjeena jätehuollon lupaviranomaisille sekä toimijoille. Oppaassa liikutaan terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun rajapinnalla. (Terveydensuojelulain 22 §:ssä todetaan, että jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.) Soveltamisohje käsittelee POP-jätteisiin liittyvää monimutkaista aihealuetta monipuolisesti ja selkeästi.

Kuitenkin ohje keskittyy jätteen käsittelyn osalta lähinnä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä romuajoneuvojen ja erityisesti niiden muoviosien jätehuoltoon. Selvyyden vuoksi voisi harkita ohjeen otsikon tarkennusta siten, että jo otsikosta sekä lukijalle-kappaleesta ja johdannosta käy ilmi ohjeen painopistealue. Tällä hetkellä otsikointi johtanee hieman harhaan.

Ohjeen taustalla olevat selvitykset paljastavat POP-jätteiden, erityisesti bromattujen palonestoaineiden osalta aukkoja jätehuoltoketjuissamme. SER:n erilliskeräyksen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta pienet laitteet saataisiin mahdollisimman hyvin eroteltua pois sekalaisesta yhdyskuntajätteestä. Myös POP-aineiden ko. laitteiden kierrätykselle asettamat erityisvaatimukset tulee tunnistaa ja ottaa huomioon niin valtakunnallisissa tavoiteasetteluissa kuin ympäristölupaprosesseissa. Näyttää siltä, että POP-jätteitä sisältäviä aineita karkaa uudelleen kiertoon esim. jätteiden kansainvälisissä siirroissa. Olemassa olevien säädösten toimeenpanoon tulee kiinnittää huomiota.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja 

Tuulia Innala
erityisasiantuntija

tags