Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 12.8.2016, Dnro 657/03/2016, Taina Väre

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

​​Lakiesityksen yleisperusteluissa todetaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 mukaisten hanke- ja yritystukien myöntäminen käynnistyi vuonna 2015, jonka jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa lain hanketukea koskevia säännöksiä. Ehdotettu muutos mahdollistaisi kehittämistuen myöntämisen myös sellaisiin pilottihankkeisiin liittyviin investointeihin, jotka eivät ole luonteeltaan yleishyödyllisiä. Yhteistyötoimenpiteessä tarvittavat pilotointeihin liittyvät investoinnit eivät ole yleishyödyllisiä, vaan ne liittyvät jonkin toimialan ja yritystoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Ehdotettu muutos on maaseutuohjelman mukainen, on pilottihankkeiden käytännöntoteutuksen kannalta tärkeä sekä vastaa Komission hyväksymän maaseutuohjelman pilottihankkeita koskevan toimenpiteen sisältöä.

Kuntaliitto pitää lakiesityksessä olevia muutosehdotuksia erittäin tarpeellisina. 

Muutosehdotus parantaa kehittämishankkeiden toteuttajien edellytyksiä toteuttaa maaseudulla innovatiivisia ja maaseudun yritystoimintaa ja palveluita uudistavia hankkeita. Maaseudulla on haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja, tekniikoita sekä toimintatapoja ja yhteistyömuotoja. Konkreettisten, todellisessa toimintaympäristössä toteutettavien kokeilujen ja pilotointien kautta ideoita ja innovaatioita voidaan parhaiten testata ja kehittää edelleen. Esim. biotalouden mahdollisuuksien muuttaminen liiketaloudelliseksi toiminnaksi edellyttää uudenlaisia yhteistyömalleja. Samoin palveluiden uudistaminen maaseudulla edellyttää uudenlaisia tekniikoita ja uusia yhteistyömuotoja julkisen ja yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Em. kokeilut edellyttävät usein investointeja mm. uuteen tekniikkaan. Koko maaseutuohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että käytössä olevilla kehittämisvälineillä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä. 

Lisäksi muut esitetyt korjaukset on hyvä tehdä lakiesityksen mukaisesti. On tarkoituksenmukaista, että teemahankkeen koordinointikustannukset ovat, teemahankkeen luonteesta johtuen, hyväksyttäviä kuluja. Minimituen määrittelyssä lakia on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että valtion ja Euroopan unionin varoista maksetun tuen lisäksi myös kunnan varoista maksettu tuki on mukana tuen vähimmäismäärää laskettaessa. Myös kehittämishankkeen toteutusajan jatkaminen enintään kuuteen vuoteen on kannatettava. Kehittämistyön pitkäjänteisyys ja uusien yhteistyömuotojen käynnistäminen edellyttävät riittävän pitkää hankeaikaa. 

Sekä kokeilukulttuuri että normien ja byrokratian purkutavoitteet edellyttävät erilaisia kokeiluja ja yhteistyötä eri sektoreiden ja toimijoiden välillä joustavasti ja tehokkaasti.

SUOMEN KUNTALIITTO
Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 

Miira Riipinen
Ympäristöpäällikkö

Taina Väre
Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri