Liikenne- ja viestintäministeriö Dnro 1112/03/2016, 5.12.2016, Jarkko Huovinen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

Muutosten keskeinen peruste on kirjeiden, sanomalehtien ja aikakauslehtien jakelumäärien pieneminen ja siitä aiheutuvat kustannuspaineet postin toiminnassa. Keskeinen keino kustannuspaineiden hillitsemiseksi on lakiesityksessä ehdotettu yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelu- ja keräilytiheydestä siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn lukuun ottamatta alueita, joilla ei ole järjestetty lehtien varhaisjakelua.

Ehdotettu malli on kannatettava. Se antaa mahdollisuuden postitoiminnan harjoittajalle sopeuttaa toimintaansa muuttuneeseen tilanteeseen samalla, kun se mahdollistaa viisipäiväisen sanomalehtien jakelun niillä alueilla, joilla ei ole erillistä varhaisjakelua. Harvaanasuttujen alueiden jakelu ehdotetaan toteutettavaksi yleispalvelun tarjoajan järjestämän hankintamenettelyn kautta. Järjestely tukee useiden toimijoiden kuljetustarpeita yhdistelevien lähilogistiikkaratkaisujen kehittymistä näille alueille, mikä parantaa edellytyksiä jakelukustannusten kurissa pitämiselle harvaan asutuilla alueilla. Jokaisessa kunnassa ehdotetaan edelleenkin ylläpidettäväksi postin toimipistettä.

Esityksen mukaan yleispalvelun tarjoajalla on velvollisuus tarjota ja ylläpitää tietojärjestelmää, jota hyödyntämällä eri toimijat voivat tarjota ja jaella digitaalista sisältöä seitsemänä päivänä viikossa. Velvoite olisi perusteluiden mukaan määräaikainen. Tavoite sähköisen jakelun kehittymisen edistämisestä on kannatettava. Kokonaan toinen kysymys on, kuinka hyvin lakiin kirjattu määräaikainen velvoite edistää tavoitteen saavuttamista. Jos luotava järjestelmä on jatkossa taloudellisesti kannattava, voitaisiinko olettaa sen syntyvän myös ilman velvoitetta. Jos taas toiminnalla ei ole taloudellista pohjaa valuvat järjestelmän pystyttämiseen uhratut varat hukkaan toiminnan kuihtuessa velvoiteajan jälkeen. Viranomaisviestinnän osalta virastoilla ja kunnilla on Kapa-lakiin perustuva velvollisuus käyttää Suomi.fi -viestinvälitystä, mikä siis käytännössä rajaa viranomaisviestinnän pois postilaissa tarkoitetusta palvelusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
Johtaja
Alueet ja yhdyskunnat   

Jarkko Huovinen
Kehityspäällikkö

tags