Sosiaali- ja terveysministeriö 6.9.2016, Dnro 806/03/2016, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 B ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa ehdottamistaan sairausvakuutuslain, lääkelain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetuin lain muutoksista. Ehdotettujen lakimuutosten lisäksi on tarkoitus muuttaa valtioneuvoston asetuksia, jotka koskevat poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimistä sekä vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden lääkehoidon kustannuksista korvataan 65 tai 100 prosenttia. Esitettyjen muutosten tavoitteena on turvata hallitusohjelman mukaisten lääkekorvaussäästöjen toteutuminen.

​Säästöjen saavuttamiseksi lakimuutoksilla pyritään edistämään hintakilpailua säätämällä biosimilaarien hinnoittelusta, viitehintajärjestelmän laajentamisesta ja hintaputken kaventamisesta. Tarkoitus on myös velvoittaa lääkärit ja hammaslääkärit ottamaan lääkkeitä määrätessään huomioon lääkkeen vaikuttavuuden lisäksi sen aiheuttamat kustannukset verrattuna muihin hoitovaihtoehtoihin. Edelleen lakimuutosehdotuksilla tavoitellaan lääkejätteen vähentämistä lyhentämällä erityisesti kalliiden lääkkeiden toimitusvälejä.

Erityiskorvausjärjestelmää muutettaisiin siten, että diabeteslääkkeistä vain insuliini kuuluisi ylempään erityiskorvausluokkaan. Tämä saattaa vaikuttaa kuntien toimeentulotukimenoihin, mutta vaikutuksen suuruutta on käytettävissä olevan tiedon perusteella mahdoton arvioida.

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan mahdollisuutta hyväksyä lääkevalmisteen korvattavuus ja tukkuhinta ehdollisena, mikä mahdollistaisi uusien lääkkeiden hallitun käyttöönoton. Ehdotuksen mukaisesti luotaisiin riskienjakomalli uusien lääkkeiden käytöstä aiheutuvien kustannusten hallintaan jakamalla uusiin kalliisiin lääkkeisiin liittyvää epävarmuuden riskiä lääkeyritysten ja rahoittajien kesken.

Kuntaliitto kannattaa hallituksen asettamia säästötavoitteita ja pitää esitettyjä keinoja niiden saavuttamiseksi asianmukaisina. Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia hallituksen esityksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö

 

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags