Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 11.8.2016, Dnro 572/03/2016, Taina Väre

Luonnos hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalvelulain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.5.2016 pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kuntaliitto arvioi lakiesitystä erityisesti palveluiden tuottajan näkökulmasta. Myös Kunnallinen työmarkkinalaitos antaa oman lausuntonsa, jossa keskittyy työnantajanäkökulmaan.

Kuntaliitto yhtyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lausuntoon ja lisäksi toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetut työturvallisuutta koskevat sekä työnjohdollisia tilakäyntejä koskevat muutokset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä, jotta paikallisyksiköt ja niistä vastaavat kunnat voivat tuottaa lomituspalveluita tehokkaasti ja laadukkaasti sekä työnantajavelvoitteet täyttäen. Kuntaliitto esitti yhdessä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa nyt lausunnolla olevan lakiesityksen mukaisia muutoksia jo lomituspalvelulakia uudistettaessa syksyllä 2015. Korostimme jo tuolloin, että lakiesityksen mukainen muutos ei estä yrittäjää saamasta edelleenkään lomituspalvelua, koska yrittäjä voi siirtyä käyttämään itse järjestettyä lomitusta.

Palvelun laadukas tuottaminen ja käytettävissä olevien resurssien tehokas käyttö edellyttää, että palvelun tuottaja ja palvelun käyttäjä vastaavat omista velvoitteistaan. Lomituspalveluprosessin kustannustehokkuus edellyttää, että kustannukset pystytään arvioimaan mahdollisimman hyvin ja että ylimääräisiä, erilaisista ongelmatilanteista aiheutuvia kustannuksia aiheutuisi mahdollisimman vähän. Lakiesitys tukee hyvin myös näitä tavoitteita. Lisäksi lainmuutos on välttämätön ja tarpeellinen myös lomituspalveluyksiköiden työntekijöiden fyysisen ja psyykkisen työturvallisuuden turvaamiseksi.

Jotta lomitusyksikkö voi tuottaa palveluita suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti, on välttämätöntä, että paikallisyksiköille annetaan mahdollisuus kieltäytyä lomituksen järjestämisestä lakiesityksessä mainituissa tilanteissa. Lakiin tulisi selkeästi kirjata, että paikallisyksikön evätessä palvelun, yrittäjä vastaa itse tilan hoidosta ja lomituspalveluiden järjestämisestä niin kauan kuin asia on mahdollisen muutoksenhaun kautta toisin ratkaistu.

Lopuksi Kuntaliitto toteaa, että lomitusyksiköt ovat omissa lausunnoissaan nostaneet esille esimerkkeinä konkreettisia vastaan tulleita ongelmia. Nämä on tärkeää huomioida sekä tässä lakimuutoksessa että lomituslakien kokonaisuudistuksessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Miira Riipinen 
Ympäristöpäällikkö

Taina Väre 
Erityisasiantuntija

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri