Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 13.7.2012, 2380/90/2012

Luonnos hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta

​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, vuorotteluvapaalakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia ja toimeentulotuesta annettua lakia. Työttömyysturvalain säännöksiä, jotka koskevat työnhakijan yritystoiminnan ja opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta, on myös tarkoitus selkeyttää.

Valtioneuvoston rakennepoliittisessa kannanotossa on viitattu siihen, että Suomen liian alhainen työllisyysaste ja heikkenevä huoltosuhde ovat yhtenä syynä kestävyysvajeeseen. Tilanteen parantamiseksi Kuntaliitto haluaa korostaa, että työttömyysturvalakiin tehtävien muutoksien tulee kannustaa työnhakijoita aktiivisempaan työnhakuun, työmarkkinavalmiuksien vahvistamiseen ja erilaisiin työvoimapalveluihin osallistumiseen. Lisäksi on tärkeää, että säännöksissä otetaan entistä paremmin huomioon jokaisen työnhakijan yksilöllinen elämäntilanne.   

Työttömyysturvalaissa on säädetty työnhakijoiden työllistymistä edistävistä palveluista poissaolojen vaikutuksesta oikeuteen saada työttömyysetuutta vuoden 2010 alusta lukien. Yksittäisten poissaolojen seurannasta aiheutuu työ- ja elinkeinotoimistoille ja Kansaneläkelaitokselle merkittävästi hallinnollista työtä. Tätä seurantaa pyritään yksinkertaistamaan.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että poissaolojen seurantaa pyritään yksinkertaistamaan. Myös kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden laajentamisen yhteydessä on noussut selkeästi esille seurantajärjestelmän monimutkaisuus. Nykyinen järjestelmä ei kannusta joustaviin ja yksilöllisiin ratkaisuihin, joita usein joudutaan tekemään työllistymispolun varrella. Poissaolojen seurannan osalta sekä kuntien että työ- ja elinkeinotoimistojen hallinnollista taakkaa tulee keventää kaikin mahdollisin tavoin.

Hallituksen esityksessä työnhakijan katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistynyt yritystoiminnassa tai omassa työssä taikka ollut muussa työllistymistä edistävässä palvelussa kuin kuntouttavassa työtoiminnassa tai ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työttömyysturvalain luvussa 10 säädetään työllistymistä edistävistä palveluista. Säännökset tulivat voimaan 1.1.2010. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu, työelämävalmennus, työharjoittelu, työ- ja koulutuskokeilu, maahanmuuttajien kotoutumistoimenpiteet, jotka rinnastetaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteisiin sekä kuntouttava työtoiminta.

Hallituksen esityksessä kuntouttavaa työtoimintaa käsitellään kuitenkin täysin eri tavoin kuin muita tarjolla olevia työllistymistä edistäviä ja ei-työsuhteisia palveluita. Kaiken tämän lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö katsoo kuntouttavan työtoiminnan olevan pelkkä sosiaalipalvelu. Kuntaliitto pitää tärkeänä sitä, että kuntouttavan työtoiminnan paikkaa osana palveluprosessia selkeytetään ja sen ehdot ja pelisäännöt ovat linjassa muiden ei-työsuhteisten palveluiden kanssa.     

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Erja Lindberg
erityisasiantuntija

tags
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot