Lausunto valtiovarainministeriölle, 31.3.2011, dnro 673/90/2011

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lausuntopyyntönne hallituksen esityksestä, VM188:00/2010

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverotuksen menettelyä siten, että Verohallinto lähettäisi vuosittain verovelvolliselle selvityksen kiinteistöveron määräytymisen perusteista. Verovelvollisen olisi tarkistettava tietojen oikeellisuus ja korjattava mahdolliset virheet. Ehdotettu uusi menettely muistuttaisi nykyisin henkilöiden tuloverotuksessa käytettyä veroehdotusmenettelyä. 

Ehdotetun kiinteistöverolain muutoksen myötä verovelvollisen vastuu kiinteistötietojen oikeellisuudesta lisääntyy. Ehdotetun muutoksen seurauksena kiinteistöverotuksen perusteena olevat kiinteistötiedot saadaan ajan tasaisimmiksi. Muutoin ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Kuntaliitto kannattaa esitettyjä muutosehdotuksia. Kiinteistötiedot eivät nykyisellään ole aina ajan tasalla, joten uusi menettely on varsin aiheellinen.
Kiinteistöverotus on monesta syystä hyvä kuntien palveluiden rahoitusmuoto, jota ollaan tulevaisuudessa kehittämässä. Nyt ehdotetut muutokset mahdollistavat tulevaisuudessa kiinteistöverotuksen merkityksen kasvattamisen ja kiinteistöverotuksen maksuaikataulun tiivistämisen.

Kuntaliiton mielestä kiinteistöverotusta on jatkossa kehitettävä siten, että asteittain poistetaan kiinteistöveroprosenttien ylärajat ja verotusarvot saatetaan lähemmäksi kiinteistöjen käypiä arvoja. Asuinkäytössä olevalle tontille tulee määrätä yleisestä kiinteistöveroprosentista erillinen kiinteistöveroprosentti. Lisäksi kiinteistöverotuksessa tulee korjata tuulivoimaloihin sekä kaivostoimintaan liittyvät epäkohdat.

Kuntaliitto kannattaa ehdotettuja kiinteistöverolain muutoksia. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Reijo Vuorento
apulaisjohtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija

tags