Lausunto sisäministeriölle 22.2.2016, dnro 123/03/2016, Ida Sulin

Luonnos ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2016-201

Sisäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi 2016 - 2017. Toimintaohjelmaluonnokseen sisältyy kahdeksan eri toimenpidettä ja kokonaisuus pitää sisällään kaikkien valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan rakenteeseen liittyneiden viiden ministeriön toimialoihin kuuluvia kysymyksiä.

​Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta toimintaohjelmaksi ja esittää lausuntonaan toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksista seuraavaa:

Kuntaliitto pitää hyvänä lähtökohtana toiminnan koordinaation ja kansallisen yhteistyön kehittämistä ja sen sääntelytarpeiden selvittämistä. Pidämme tärkeänä, että ihmiskaupan vastaisessa kehittämistyössä huomioidaan meneillä oleva aluehallintouudistus ja sen vaikutukset ihmiskaupan vastaiselle työlle. Aluehallintouudistus vaikuttaa todennäköisesti sekä ihmiskaupan vastaisessa työssä mukana olevien tahojen tehtäviin ja sisäiseen vastuunjakoon että valtion tasolla olevan koordinaation ja yhteensovittamistoiminnan edellytyksiin ja tarpeisiin. Uudistusta tulisi analysoida myös ihmiskaupan vastaisen työn ja uhrien tarpeiden lähtökohdista. 

Kuntaliitto pitää tärkeänä yhteistyön kehittämistä kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Koulutuksen tehostaminen ja tietoisuuden lisääminen ihmiskaupasta ja ihmiskaupan uhrien oikeuksista ja vastaavasti kuntien velvollisuuksista on tärkeitä toimenpiteitä uhrien todellisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Kuntaliitto julkaisee kevään 2016 aikana yleiskirjeen kuntien palveluista ihmiskaupan uhreille

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Ida Sulin
lakimies

tags