Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 3076/90/2010, Valpasvuo Vesa 11.11.2010

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hajajätevesiasetuksen muuttamiseksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta hajajätevesiasetuksen (542/2003) siirtymäsäännöksiä koskevan 12 §:n muuttamisesta.

Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus jatkaa hajajätevesiasetuksen yleistä kymmenen vuoden siirtymäaikaa kahdella vuodella, jotta asetuksen toimeenpanolle ja siihen liittyvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisella varmasti on riittävästi aikaa.

 

Taustaa

Hajajätevesiasetuksen nojalla on uudet rakennukset pitänyt jo vuoden 2004 alusta alkaen varustaa asetuksen vaatimukset täyttävillä jätevesijärjestelmillä. Vanhojen rakennusten osalta siirtymäaika päättyy nykyisen asetuksen mukaan vuoden 2014 lopussa. Nykyisen asetuksen mukaan tähän voidaan tietyin edellytyksin saada ilmoituksella lisäaikaa neljä vuotta eli vuoden 2018 loppuun asti. Lisäksi on olemassa ympäristönsuojelulain mukainen menettely, jossa voidaan hakea lykkäystä viisi vuotta kerrallaan tietyin laissa säädetyin edellytyksin.

Vanhojen rakennusten siirtymäkausi on siis edelleen kesken ja poikkeusmenettelyt eivät siten ole vielä käsillä. Osa vanhojen rakennusten haltijoista on kuitenkin vapaaehtoisesti hyvissä ajoin pyrkinyt saattamaan jätevesijärjestelmänsä asetuksen mukaiseksi. Keskustelua on syntynyt mm. soveltumattomien jätevesijärjestelmien ongelmista sekä kohtuuttomiksi ennakoiduista kustannuksista. Yleisesti ei ole ollut saatavilla riittävää tietoa soveltuvista jätevesijärjestelmistä. Hallinnolla ei ole myöskään ollut riittäviä voimavaroja neuvontaan. Jätevesijärjestelmien uusijat ovat saattaneet päätyä hankkimaan soveltumattomia järjestelmiä.

 

Lausunto

Asetuksen siirtymäkautta on käsityksemme mukaan perusteltua pidentää ehdotetulla tavalla. Näin voidaan saada lisäselvitystä toimivista jätevesijärjestelmistä ja aikaansaadaan kuntien viranomaisten tueksi neuvontapalveluja valtakunnallisen neuvontajärjestelmän avulla. Lisäksi myös viranomaiset tarvitsevat entistä selkeämpiä ohjeita lain ja asetusten soveltamisesta.

Ympäristönsuojelulain 18 §:n 2 momentin mukaisen poikkeushakemuksen ja hajajätevesiasetuksen 12 §:n 4 momentin mukaisen myöhentämisilmoituksen suhde herättää kysymyksiä säännösten soveltamistilanteiden mahdollisista eroista. Molempien osaltahan viranomainen joutuu arvioimaan myöhentämisen myöntämisperusteiden täyttymisen: kohtuuttomat kustannukset ja ympäristökuormituksen vähäisyys.

Eduskunnan käsittelyssä olevalla ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muutosesityksellä (HE 179/2010) on tarkoitus siirtää edellä mainittu ympäristönsuojelulain 18 §:n 2 momentti 103 §:n uusiksi 3 ja 4 momenteiksi samalla tarkentaen kiinteistökohtaisen poikkeuksen myöntämisperusteita.

Käytännössä sekä nykyinen 18 §:n 2 momentti kuin muutosesityksen mukaiset 103 §:n uudet 3 ja 4 momentit tarkoittavat sitä, että mikäli tilanne vapautetulla kiinteistöllä jatkuu kaikilta osiltaan ennallaan, voidaan vapautusta hakemuksesta jatkaa aina viisi vuotta kerrallaan.

Lähes samaa asiaa koskevan lakitasoisen hyväksymismenettelyn ja asetustasoisen ilmoitusmenettelyn päällekkäinen olemassaolo on omiaan aiheuttamaan asetuksen valvontaviranomaiselle samoin kuin hakijoillekin sekaannusta ja epätietoisuutta. Asetuksen 12 §:n 4 momentin ja valmisteilla olevan ympäristönsuojelulain 103 §:n 3 ja 4 momenttien suhdetta tulisi vielä selkeyttää.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija