Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.10.2012, dnro 3627/90/2012, Ditte Winqvist

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Taiteen edistämiskeskuksesta

Asetusluonnoksen 1 §:ssä todetaan, että

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskus päättää aluetoimipisteiden määrästä ja sijaintipaikoista. Aluetoimipisteillä voi olla sivutoimipisteitä.

Suomen Kuntaliitto näkee erittäin tärkeänä sen, että läheisyys kentän toimijoihin säilyisi uudistuksen jälkeenkin. Tästä syystä kannatamme lämpimästi toiminnan organisointia myös sivutoimipisteiden avulla. Suomen Kuntaliitto pitää huolestuttavana sitä, että maahan muodostuisi ylisuuria alueita, joita on mahdotonta hoitaa hyvin. Jokaisen alueellisen taidetoimikunnan alueella tulisi vähintään sijaita yksi Taiteen edistämiskeskuksen alueellinen toimipiste tai sivutoimipiste.

Uuden lain myötä Taiteen edistämiskeskuksen toiminnassa tulee olemaan paljon muutakin taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja tukitoimintaa varsinaisen apurahajaon ulkopuolella. Valtion ylläpitämät Taiteen edistämiskeskuksen toimipisteet ovat tärkeitä tukiorganisaatioita paikalliselle taide- ja kulttuuritoiminnalle. Tästä syystä toimipisteiden riittävän kattava verkosto on merkittävä asia alueellisen yhdenvertaisuuden sekä taiteen ja kulttuurin maanlaajuisen saatavuuden kannalta.

Asetusluonnoksen 2 §:

 Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, keskuksen tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida keskuksen toimialan kehitystä ja tehdä toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia;

2) päättää läänintaiteilijoiden toimialat ja tehtävät kuultuaan alueellisia taidetoimikuntia;

3) ratkaista tarvittaessa minkä valtion taidetoimikunnan alaan toimikuntien ratkaistavaksi annettu asia kuuluu ja huolehtia toimikuntien välisestä yhteistyöstä;

4) jakaa keskukselle osoitetuista määrärahoista varat toimikuntien päätettäväksi.

Asetusluonnoksen  8 §:

Sen lisäksi, mitä Taiteen edistämiskeskuksesta annetussa laissa säädetään, johtaja ratkaisee esittelystä:

1) keskuksen yleisiä toimintalinjoja koskevat asiat ja niihin rinnastettavat muut asiat;

2) asiat, jotka koskevat keskuksen talous-arvioehdotusta, esitystä keskuksen tulos-tavoitteiksi, toimintakertomusta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa;

3) yhteisöille myönnettävät valtionavustukset ja taiteilijoiden matka-apurahat;

4) muut tässä asetuksessa johtajan päätettäviksi säädetyt asiat.

Johtaja voi yksittäistapauksessa pidättää päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista tai asiassa, joka on työjärjestyksessä alaisen ratkaistavaksi annettu.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että sekä laissa että asetuksessa korostuu hallinnon vahva keskusjohtoisuus. Asetuksen huomattava väljyys korostaa tätä. Taiteen edistämiskeskuksen johtajalle siirtyy suuri valta päättää Suomen tulevasta kulttuuri- ja taidepolitiikasta.  Taiteen edistämiskeskuksen johtajalla on esityksen mukaan valta päättää lukuisista keskeisistä sekä valtakunnallisista että alueellisista taide- ja kulttuuripoliittisista tehtävistä. Neuvosto taas puolestaan nimeäisi kaikki valtakunnalliset ja alueelliset vertaisarviointiryhmät sekä päättäisi valtakunnallisten ryhmien toimialoista. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna tämä keskittää huomattavan osan vallasta Helsinkiin. Kuntaliitto ei näe tällaista kehitystä myönteisenä.

Asetusluonnoksen 12  §:

Alueellisten taidetoimikuntien toimialueet

Suomen Kuntaliitto pitää alueellisten taidetoimikuntien toimialuejakoa tarkoituksenmukaisena.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Ditte Winqvist
erityisasiantuntija

tags