Lausunto ympäristöministeriölle 2609/90/2010, (3712/90/2009), Leena Eränkö 23.9.2010

Maastoliikennelain-muutosesitys

Maastoliikennelain muutosesitys

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa maastoliikennelain muutosesityksestä. Muutosesitystä on valmisteltu ympäristöministeriön työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, sisäasianministeriö ja Suomen Kuntaliitto. Hallituksen esitys pyritään jättämään eduskunnalle vielä syysistuntokaudella.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa maastoliikennelain moottorikelkkailureittisäännökset. Tarkoituksena on saada erityyppiset moottorikelkkailureitit laissa määritellyn suunnittelumenettelyn piiriin. Moottorikelkkailureitit olisivat teitä ja niillä noudatettaisiin tieliikennelainsäädäntöä. Moottorikelkkailureitit voisivat olla yleisiä tai yksityisiä. Yksityisten reittien käyttämisestä voitaisiin periä maksua. Moottorikelkkailureitit olisivat edelleenkin voimassa vain lumipeitteen aikana.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi maastoliikenteen haittojen vähentämiseksi uudet säännökset maastoliikennereitin perustamismenettelystä maastoliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen käyttöä varten. Maastoliikennereitit voisivat olla yleisiä tai yksityisiä. Maastoliikennereitit olisivat moottorikelkkailureiteistä poiketen maastoa.

Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelmien hyväksyminen ehdotetaan siirrettäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. ELY-keskus olisi toimivaltainen myös maastoliikennereittisuunnitelmien hyväksymisessä.

Maastoliikennerajoitusten ja kieltojen merkintävelvollisuus ehdotetaan siirrettäväksi valtiolta kunnille. Kunnilla olisi oikeus periä rajoituksen esittäjältä maksua merkintäkustannusten katteeksi.

Maastossa järjestettävien kilpailuihin ja harjoituksiin myönnettävien lupien harkintaperusteita uudistetaan vastaamaan uudempaa ympäristönsuojelulainsäädäntöä. Kunnille säädettäisiin oikeus periä maksua lupa-asian käsittelystä. Lupapäätös voitaisiin sallia pantavaksi täytäntöön ennen lainvoimaiseksi tuloa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

 

Lausunto

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ehdotuksen mukaisilla muutoksilla selkiytettäisiin nykyistä maastoliikennelakia ja voitaisiin ehkäistä maastoliikenteestä aiheutuvia haittoja entistä paremmin. Kaikkien moottorikelkkailuun käytettävien urien ja reittien perustamismenettelyjen yhdenmukaistamisella sekä uusilla säännöksillä maastoliikennereiteistä ehkäistään reiteistä aiheutuvia haittoja.

Maastoliikennettä koskevien kieltojen ja rajoitusten antamista koskevan toimivallan siirtäminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ELY-keskusten toimivaltaan on tarkoituksenmukaista ja sopii tehtävän luonteeseen.

Kielto- ja rajoitusalueiden merkitsemisvastuun säätäminen kunnalle merkitsee uutta tehtävää, mutta on vastaava kuin vesiliikennelaissa. Tehtävän siirtäminen kunnalle on hyväksyttävissä, kun rajoitusta esittävältä taholta voidaan periä kunnalle maksu merkitsemisestä aiheutuvien kustannusten katteeksi ja kun tehtävä soveltuu luonteeltaan kunnan suoritettavaksi.

Kilpailu- ja harjoituslupasäännösten selkiyttäminen mm. täytäntöönpanoa koskevalla säännöksellä parantaa tehtävän hoidon edellytyksiä. Maksun perimiseen oikeuttava säännös vastaa muun ympäristönsuojelutehtäviä koskevan lainsäädännön uusia periaatteita ja on tarpeellinen.

Esitämme lisäksi, että myös vesiliikennelakiin vastaaviin säännöksiin valmistellaan vastaavat muutokset kielto- ja rajoitusalueiden merkitsemiskustannusten kattamiseksi kunnalle perittävästä maksusta, kilpailu- ja harjoituslupien täytäntöönpanosta sekä lupa-asioiden käsittelystä kunnalle perittävästä maksusta.

Jatkossa on syytä mm. tieliikennelainsäädännön uudistamisen yhteydessä selkiyttää entisestään maaston ja tien käsitteitä sekä niihin kohdistuvan lainsäädännön soveltamisen rajauksia.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Leena Karessuo
johtaja
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö