Lausunto oikeusministeriölle 5.8.2011, dnro 2075/0/2011, Taisto Ahvenainen

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttaminen

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttaminen

Lausunto

Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009, hyvityslaki) soveltamisalaa laajennettavaksi koskemaan myös yleisiä hallintotuomioistuimia ja erityistuomioistuimia.

Lisäksi hallintolainkäyttölakiin ehdotetulla muutoksella hallintotuomioistuimen tulisi asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa hänelle arvio asian käsittelyajasta.

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2013 alussa.

Hallintolainkäytössä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämismahdollisuus on säädetty nyt vain hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen määräämistä koskevassa asiassa (hallintolainkäyttölaki 53 a §). Ehdotetut hyvityslain muutokset merkitsisivät sitä, että myös hallintoprosessissa yksityisellä asianosaisella olisi oikeus saada kaikissa asioissa valtion varoista kohtuullinen hyvitys, jos oikeudenkäynti on viivästynyt. Hyvitystä haettaisiin esittämällä sitä koskeva vaatimus pääasiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ennen käsittelyn päättymistä.

Hyvityslain muutosehdotuksilla varmistetaan perustuslain 21 §:n hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeita koskevan perusoikeuden ja ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden toteutumista, minkä vuoksi pidämme ehdotuksia perusteltuna. Lakiehdotuksen perusteluista ei käy yksiselitteisen selkeästi ilmi, keitä ovat ihmisoikeussopimuksen suojaa saavat asianosaiset, hyvitykseen oikeutetut yksityiset asianosaiset ja hallintolainkäytössä tarkoitetut asianosaiset. Perusteluja tulisi tältä osin täsmentää.

Pidämme perusteltuna myös ehdotusta hallintolainkäyttöön lisättävästä valitusviranomaisen velvollisuudesta antaa asianosaisen pyynnöstä hänelle asian käsittelyaikaa koskeva arvio. Ehdotetun säännöksen perusteluissa todetaan, että valitusviranomaisella tarkoitetaan hallintolainkäyttölaissa hallintotuomioistuimia sekä muita hallintolainkäyttöasioita käsitteleviä viranomaisia. Perustelut eivät vastaa säännösehdotuksen sanamuotoa. Pidämme tarpeellisena, että ainakin perusteluissa kuvataan täsmällisemmin, keitä pidetään muina hallintolainkäyttöasioita käsittelevinä viranomaisina, joita käsittelyaika-arviovelvoite koskee.

Kuntaliitolla ei ole esityksestä muuta huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Taisto Ahvenainen
johtava lakimies

tags