Lausunto oikeusministeriölle 13.5.2011, dnro 1458/90/2011, Taisto Ahvenainen

Oikeusministeriön lausuntopyyntö toimikunnan mietinnöstä "Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen" (17/2011)

Lausunto

Toimeksiannosta, tavoitetilasta ja kehittämistyön reunaehdoista
Toimikunnan tehtävänä oli laatia ehdotus hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämiseksi siten, että tavoitteena on asiakasmäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoiset hovi- ja hallinto-oikeudet. Lisäksi toimikunnan tuli arvioida hovi- ja hallinto-oikeuksien sijaintipaikat. Toimeksiannossa lähdetään siitä, että tavoitteen saavuttaminen voi edellyttää hovioikeuksien määrän vähentämistä 1-2 yksiköllä ja hallinto-oikeuksien määrän vähentämistä 1-3 yksiköllä.

Kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi muutoksenhakutuomioistuinverkoston tavoitetilana toimikunta pitää sitä, että muutoksenhakutuomioistuimilla on yhtäläiset edellytykset ratkaista asiat mahdollisimman laadukkaasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Muutoksenhakutuomioistuimella tulisi toimikunnan mielestä olla myös yhtäläiset edellytykset seurata lainsäädännön kehitystä, kehittää työmenetelmiään sekä turvata henkilöstön hyvä ammattitaito ja työhyvinvointi. Tämä edellyttää toimikunnan käsityksen mukaan riittävän suurista yksiköistä muodostuvaa muutoksenhakutuomioistuinten verkostoa.

Suomen Kuntaliitto pitää toimikunnan esittämää muutoksenhakutuomioistuinverkoston tavoitetilaa perusteltuna.

Toimikunta ehdottaa kehittämistyötä ohjaavien toiminnallisten kriteerien lisäksi oikeudellisten, taloudellisten ja eräiden muiden vaatimusten täyttymistä. Toimikunta viittaa maakuntajakolaissa ilmenevään perusperiaatteeseen, jonka mukaan valtion aluehallintoviranomaisten toimialueiden tulee perustua maakuntajakoon, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Toimikunta katsoo myös, että muutoksenhakutuomioistuinten sijainnilla voi olla tärkeä merkitys erilaisten sidosryhmien kannalta.

Suomen Kuntaliiton käsityksen mukaan toimikunnan muutoksenhakutuomioistuinverkoston kehittämistyölle asettamat reunaehdot ovat perusteltuja. 

Kuntaliitto viittaa tässä yhteydessä myös alueiden kehittämislakiin (1651/2009), jossa vastuu alueiden kehittämisestä on säädetty kunnille ja valtiolle sekä maakunnan liiton tehtäväksi (5 §, 10 §). Toteamme myös, että alueiden kehittämislaissa on säädetty valtion viranomaisille velvollisuus pyytää maakunnan liitolta lausunto esimerkiksi alueen kehittämisen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä (30 §). 

Kuntaliitto pitää tärkeänä ja myönteisenä asiana sitä, että oikeusministeriö on pyytänyt toimikunnan mietinnöstä lausunnon maakunnan liitoilta ja muutoksenhakutuomioistuinverkoston muutosehdotusten kohteena olevilta kunnilta.

Toimikunnan ehdotukset

Toimikunta ehdottaa Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistämistä uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi. Toimikunta on arvioinut uuden hovioikeuden sijoituspaikkaa Kuopion ja Kouvolan välillä ja päätynyt siihen, että toimipaikka sijoittuisi Kouvolaan. Toimikunta on arvioinut Rovaniemen hovioikeuden sijaintipaikkaa Oulun ja Rovaniemen välillä ja päätynyt siihen, että toimipaikka sijoittuisi edelleen Rovaniemelle.

Toimikunta on ehdottanut myös hovioikeuspiireihin tuomiopiirimuutoksia.

Toimikunta on ehdottanut Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien yhdistämistä uudeksi hallinto-oikeudeksi, jonka toimipaikka sijoittuisi Ouluun. Myös Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet on ehdotettu yhdistettäväksi uudeksi hallinto-oikeudeksi, jonka toimipaikka sijoittuisi Kuopioon. Lisäksi Päijät-Hämeen maakunta ehdotetaan siirrettäväksi Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiristä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Toimikunnan ehdotukset hovi- hallinto-oikeusverkoston kehittämiseksi vaikuttavat perustelluilta ja toimikunnan muutoksenhakutuomioistuinverkostolle asettaman tavoitetilan mukaisilta. Suomen Kuntaliitto ei ota kuitenkaan kantaa toimikunnan hovi- ja hallinto-oikeuksien yhdistämistä, uusia toimipaikkoja eikä tuomiopiirimuutoksia koskeviin ehdotuksiin. Pidämme tärkeänä, että toimikunnan ehdotusten jatkovalmistelussa otetaan huomioon maakunnan liittojen sekä uudistuksen kohteena olevien kuntien kannanotot hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Taisto Ahvenainen
johtava lakimies

 

Linkit:

tags