Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 30.11.2011, dnro 3771/90/2011, Marja Lahtinen

Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen

TPA 9/2011 vp Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan opettajan ammattinimikkeen suojaamista vain opettajan kelpoisuuden omaavien henkilöiden käyttöön ja opettajarekisterin perustamista Opetushallituksen yhteyteen. Aloitteen ehdotuksia perustellaan lasten ja perheiden oikeusturvan parantamisen kannalta ja sillä, että rekisteri loisi koulutuksen järjestäjälle paineita etsiä aktiivisesti kelpoisia opettajia avoinna oleviin tehtäviin.

Kuntaliitto lausuu asiasta seuraavaa.

Yleisenä huomiona Kuntaliitto esittää, että ammattinimikkeen suojaaminen ja opettajarekisterin perustaminen edellyttää uutta lainsäädäntöä, eikä sellaista ole hallitusohjelmaan eikä peruspalveluohjelmaan kirjattu. Ehdotusten toteuttaminen siten, että niistä syntyisi kunnille uusia tehtäviä ja kustannuksia, ei ole hallitusohjelma, peruspalveluohjelma ja nykyinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen perusteltua.

Opettajarekisteri

Kuten toimenpidealoitteessa todetaan, opettajan tehtävät on varsin hyvin saatu täytettyä kelpoisuusvaatimukset täyttävillä opettajilla. Hankalin tilanne on eritysopettajien ja ammatillisen koulutuksen opettajien kohdalla.

Kuntaliitto toteaa, että lainsäädäntöä noudattaen kunnissa haetaan opettajan tehtäviin kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä pääasiassa julkisella haulla. Jos kelpoisia opettajia ei tehtävään hae, virka laitetaan uuteen hakuun, mikäli se aikataulun kannalta on mahdollista. Toisinaan käy niin, että hyvistä yrityksistä huolimatta kelpoisia hakijoita ei ole saatavilla. Näissä tilanteissa kunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa tehtävään kelpoisuutta vailla oleva henkilö määräajaksi ja hakea kelpoista henkilöä uudelleen myöhemmin. Tämä on välttämätöntä, jotta oppilaiden ja opiskelijoiden opetus voidaan opetussuunnitelman mukaisesti järjestää.

Kuntaliitto huomauttaa, että ammatillisen koulutuksen ammatillisten aineiden opettajien kelpoisuusvaatimuksia väljennettiin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta muuttamalla (1168/2010). Muutokset tulivat voimaan 1.8.2011, joten näiltä osin kelpoisten opettajien määrä koskeva tieto voi olla toinen kuin se oli en-nen asetusmuutoksen voimaan tuloa.

Ketä tahansa opettajan tehtävään ei voida ottaa, sillä lainsäädännössä edellytetään, että vailla kelpoisuutta olevalla tulee olla riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito.

Kuntaliitto huomauttaa, että jotta avoinna olevat opettajan tehtävät saadaan nykyistä paremmin täytettyä kelpoisilla opettajilla, tulee opettajankoulutusta lisätä. Erityisesti tarvetta on erityisopettajista. Opettajatarpeen ennakointiakaan varten opettajarekisteriä ei tarvita, sillä tiedot selviävät esimerkiksi Tilastokeskuksen opettajatiedonkeruussa, jota tehdään säännöllisin väliajoin.

Myöskään oppilaiden ja perheiden oikeusturvan kannalta rekisteri ei tuo lisäarvoa. Nykyisinkin oppilaan huoltajilla on mahdollisuus kysyä kunnasta tietoja opettajan kelpoisuudesta. Ei liene eroa sillä, kysyykö asiaa kunnasta vai muulta rekisteriä ylläpitävältä taholta.

Kunnissa opettajan tehtävät ovat virkasuhteisia. Virkaan ottamisesta tehdään päätös, josta on kenen tahansa kunnan jäsenen mahdollista hakea muutosta. Tällä osaltaan vastataan oppilaiden huoltajien oikeus-turvan tarpeeseen.

Kuntaliitto ei kannata opettajarekisterin luomista. Näköpiirissä ei ole sellaista yhteiskunnallista tarvetta, että varojen käyttäminen sellaisen perustamiseen ja ylläpitämiseen olisi tarpeen. Myöskään koulutuksen järjestäjän näkökulmasta ei ole tarpeen suunnata resursseja rekisteriä varten.

Opettajan ammattinimikkeen suojaaminen

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan opettajan ammattinimikkeen suojaamista.

Kuntaliitto ei näe tarvetta ammattinimikkeen suojaamiseen.

Kuntaliitolla ei ole tiedossa, millä tavoin ammattinimikkeen suojaaminen parantaisi opetuksen ja koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. Ehdotuksen tarkoituksena ei liene se, että opettajan työtä voisi tehdä vain nimikesuojattu opettaja. Mahdollisuus ottaa tehtävään säädetyin perustein määräajaksi vailla kelpoisuutta oleva henkilö tulee säilyttää. Ilman tätä mahdollisuutta opetuksen järjestäminen on lähes mahdotonta mm. lyhytaikaisissa sijaisuuksissa ja silloin, kun kelpoisia opettajia ei ole saatavilla. Sellaista tilannetta, että kelpoisia opettajia on alueellisesti kattavasti ja aina saatavilla ei ole näköpiirissä.

Ammattinimikkeen suojaaminen on hankalaa myös sen vuoksi, että opetusta antavaa henkilöä vakiintuneesti on kutsuttu opettajaksi riippumatta siitä, onko hänellä säädetty kelpoisuus vai ei.

 

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö

tags