Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.9.2011, 2850/90/2011, Erika Leinonen

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttaminen

Lausuntopyynnön kohteena on opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain (956/2011) muuttaminen. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lautakunnan hallintoasioiden käsittelyä koskevaa sääntelyä siten, että hallintoasiat käsiteltäisiin opetus- ja kulttuuriministeriössä. 

Lautakunnan päätösvaltaisuutta halutaan muuttaa niin, että lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voisi ratkaista esittelystä eräät yksinkertaiset asiat. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös muutoksenhakuoikeudesta lautakunnan päätökseen.

Esityksellä ei ole vaikutusta koulutuksen järjestäjän toimintaan. Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esityksiin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Erika Leinonen
lakimies

tags