Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.4.2011, 1118/90/2011, Hannele Salminen

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen-työryhmämuistio

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämishankkeen tehtävänä oli laatia oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevan viranomaistoiminnan laatukriteerit ja tehdä ehdotukset toimenpiteiksi ohjausjärjestelmän kehittämisestä. 

Oppisopimuskoulutus on merkittävä osa ammatillisen koulutuksen palveluvalikoimaa. Erityisesti on syytä korostaa sen käyttöä aikuisten koulutusmuotona ja pyrkimyksiä madaltaa osallistumiskynnyksiä. Se on tärkeä resurssi myös pk-yritysten kehittämisessä ja niiden osaamistarpeisiin vastaamisessa. 

Kuntaliitto pitää sekä opiskelijoiden että työnantajien oikeusturvan ja tasavertaisuuden kannalta tärkeänä, että ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus on tasaisesti laadukasta kaikkialla maassa, koulutuksen järjestäjästä ja toteuttajasta riippumatta. Oppisopimusten määrän lisääntyminen on tuonut järjestämiseen uusia toimijoita ja erilaisia, toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Tästä syystä on hyvä, että toimintamenettelyihin, prosesseihin sekä eri osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin on kiinnitetty huomiota. Myös järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen on suotavaa. 

Toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä voidaan toimintamalleja yhtenäistää ja saada synergiaetuja. 

Kuntaliitto kannattaa oppisopimuskoulutuksen ohjeista ja käytänteistä  laadittavaa opasta ja painottaa tämänkaltaisen ohjauksen roolia lainsäädännön ja muun normiohjauksen sijaan. 

Samoin Kuntaliitto pitää myönteisenä prosessimuotoon kirjattuja toiminnan laatukriteereitä määräysten sijaan. 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on keskeinen osa oppisopimuskoulutusta. Osaaminen monipuolistuu, jos opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä useammassa kuin yhdessä työpaikassa.  

Kuntaliitto kannattaa ohjausryhmän esitystä, että opetusviranomaiset ja työmarkkinajärjestöt yhdessä selvittäisivät palkkaukseen liittyvät kysymykset ja sen, miten oppisopimusopiskelun aikana voisi työskennellä nykyistä joustavammin useammassa työpaikassa varmistamalla samalla eri osapuolten sitoutuminen. 

Lausunnon keskeinen sisältö: 

Kuntaliitto pitää tehtyjä kehittämisehdotuksia kannatettavina. 

Samoin Kuntaliitto pitää suositusluontoista toimintatapaa ja prosessimuotoon kirjattuja laatukriteereitä normien annon sijaan oikeansuuntaisena menettelynä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Hannele Salminen
kehityspäällikkö

tags