Lausunto ympäristöministeriölle 30.3.2012, Dnro 878/90/2012, Maija Hakanen, Ulla Hurmeranta

Selvitys koskien muutoksenhaun vaikutusta maa-ainesluvan voimassaoloon

Selvitys antaa pohjaa maa-aineslain toimivuuden arvioinnille ja säädösmuutostarpeiden kartoittamiselle, joka juuri on käynnistynyt ympäristöministeriön toimesta.

Selvityksessä viitataan ympäristövaliokunnan lausuntoon YMVM 5/2005, ja sillä perusteella katsotaan, että määräaikaisen luvan voimassaoloaika alkaa luvan antopäivästä.  Kuntaliitto toteaa, että erityislainsäädännöstä löytyy kyllä esimerkkejä, jossa laissa on nimenomaan määrätty, että määräaika alkaa luvan lainvoimaisuudesta lukien. Näin maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 1 momentissa. Raportista ei käy selville, olisiko vastaavanlainen sääntely mahdollista maa-aineslaissa ja jos ei, niin miksi ei. Tätä asiaa olisi syytä vielä avata lain toimivuuden arvioinnin yhteydessä.

Mikäli ei ole estettä määrätä luvan voimassaoloajan laskemisesta samalla tavalla kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa, tulisi maa-aineslakia muuttaa siten että maa-ainesluvan voimassaolo lasketaan luvan lainvoimaisuudesta.  Jos luvanmukaiset työt aloitetaan aloittamisluvalla nojalla, määräaika voidaan laskea siitä, kun aloittamisoikeus on annettu.

Hallinnon sujuvuuden ja luvan hakijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että lainsäädäntö on riittävän yksiselitteistä. Pelkkä ohjeistus ja koulutus ei koskaan korvaa selkeätä ja yksiselitteistä lainsäädäntöä. Siten, vaikka voimassaoloa koskevaa periaatetta ei muutettaisikaan, tulisi laissa selvyyden vuoksi mainita että määräaika alkaa luvan antamisesta.
  

SUOMEN KUNTALIITTO
Yhdyskunta, tekniikka, ympäristö -yksikkö

Maija Hakanen
ympäristöpäällikkö 

Ulla Hurmeranta
lakimies​

tags