Lausunto sisäministeriön pelastusosastolle, Dnro 2675/90/2010, Hannu Huhtala, 21.10.2010

Sisäasiainministeriön luonnos asetukseksi väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja laitteiden kunnossapidosta

​Sisäasiainministeriön luonnos asetukseksi väestönsuojien teknisistä vaati-muksista ja laitteiden kunnossapidosta

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta sisäasiainministeriön asetukseksi väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja laitteiden kunnossapidosta. Liitto esittää kantanaan seuraavaa:

Yleistä Väestönsuojaa koskevat säännökset hajautuvat varsin monelle taholle. Säännöksiä ovat:

  • tässä sisäasiainministeriön asetuksessa

  • valtioneuvoston asetuksessa koosta, rakenteesta ja laitteista

  • valtioneuvoston asetuksessa laitteista ja varusteista

  • Suomen rakentamismääräyskokoelmassa

Toivottavaa olisi, että säännökset löytyisivät koottuna yhdestä paikkaa (esim. nettiopas)

 

7 § Poistumisreitit

Pykälään olisi hyvä lisätä vaatimus poistumisreitin johtamisesta sortuman ulkopuolelle, jona pidetään etäisyyttä H/3  (H= rakennuksen korkeus).

 

10 § Kallion lujitukset

Tähän tulisi siirtää VN:n asetuksesta (7§) kallion lujitusta koskevat säännökset. Tällöin lujitusta koskevat säännökset olisivat kootusti yhdessä pykälässä.

 

14 § Rakenteiden luokitus ja raudoitus

Katon alapinnan pääraudoitukseen sidotun teräsverkon ominaisuudet tulisi määritellä (silmäkoko ja teräslangan vahvuus ja lujuus).

 

17 § Vedensaanti ja viemäröinti

Vesipisteen tulisi olla pääsääntöisesti suojatilassa. Poikkeustapauksissa hyväksyttäisiin väestönsuojan ulkopuolella oleva vesipiste, mutta tällöinkin sen tulisi olla väestönsuojan välittömässä läheisyydessä.

Väestönsuojan liittämisessä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon tulee noudattaa vesihuoltolakia.

 

18 § Sähkö ja valaistus

S1 – luokan väestönsuoja tulee myös varustaa ainakin hätävalaistuksen mahdollistavalla varavoimalla (akku) sen lisäksi, että se voidaan hoitaa myös ilmanvaihtolaitteistoon liitetyllä valaistuksella.

 

19 § Viestilaitteet

Väestönsuoja suoja tulee varustaa matkaviestimen toiminnan turvaavin varustein välttämätöntä viestintää varten.

Jos rakennuksessa, johon väestönsuoja tehdään, on yhteisantennilaitteet, on väestön-suojaan asennettava antennipiste. Tämä on tarpeen yleisen tilanneviestinnän turvaamiseksi.

 

20 § laitteiden toimintakunnossa pitäminen

Mikäli tarkastuspöytäkirja sisältää välittömiä korjaustoimenpiteitä, tulisi se toimittaa pelastusviranomaiselle korjausten suorittamisen valvomiseksi. Muutoin riittää, että se esitetään pyydettäessä pelastusviranomaiselle tarkastuksen yhteydessä.

 

Muilta osin Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri