Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 7.3.2016, Dnro 193/03/2016, Päivi Koivuranta-Vaara

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnos asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa laatimastaan asetusluonnoksesta, joka koskee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita. Asetus uudistetaan vuosittain. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista suurin osa on julkisoikeudellisia suoritteita, joista perittävien maksujen tulee kattaa niiden tuottamisesta koituvat menot.  Suoritteet perustuvat lääkelain, veripalvelulain, huumausainelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain sekä kudoslain ja kemikaalilain määräyksiin.

Asetusluonnoksessa esitetään lisättäväksi liiketaloudellisia suoritteita koskevaan 4§:ään uusi kohta 7: muut asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet. Lisäystä on suositellut valtiovarainministeriö.

Asetuksen liitteeseen ehdotetaan 10 % alennuksia lääkevalmisteiden tyyppi 1 B muutoshakemusten hintoihin. Lisäksi ehdotetaan apteekin palvelupisteen toimilupamaksun alentamista. Hinnankorotuksia ei esitetä.  

Asetusmuutoksessa esitetyt maksujen alennukset vähentävät Fimean maksullisen toiminnan tuloja noin 176 000 eurolla. Fimea on tehostanut toimintaansa ja kehittänyt myös kustannuslaskentajärjestelmäänsä. Esitetyt muutokset parantavat perittävien maksujen kustannusvastaavuutta.

Kuntaliitolla ei ole asetusluonnokseen huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen                                         
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies 

tags