Lausunto sisäministeriölle 26.10.2016 dnro 998/03/2016, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi Poliisiammattikorkeakoulusta

Suomen Kuntaliiton lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä pelastustoimen päällystökoulutuksen siirtoa koskevista asetusluonnoksista.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan esitetyt tarkennukset ovat pelastustoimen päällystökoulutuksen siirtoa koskevan tähänastisen valmistelun mukaisia ja ne osaltaan mahdollistavat päällystökoulutuksen edelleen kehittämisen hyvässä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
johtaja, alueet- ja yhdyskunnat

Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö​

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto