Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 2138/90/2012, 13.6.2012, Leena Eränkö

Teollisuuspäästödirektiivin kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevan artiklan täytäntöönpano

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Ehdotukset koskevat teollisuuspäästödirektiivin 32 artiklassa tarkoitettua kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevien vaatimusten kansallista täytäntöönpanoa.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan, että teollisuuspäästödirektiivin kysymyksessä olevat päästörajoitukset vaikuttavat myös suurien kunnallisten energiantuotantolaitosten toimintaan ja investointitarpeeseen. Päästörajoituksien täytäntöönpanossa on tarpeen ja tarkoituksenmukaista käyttää direktiivin sallimat joustot ja siirtymäajat.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo 
johtaja,
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Leena Eränkö
johtava lakimies

tags