Lausunto ympäristöministeriölle, 28.8.2012, Dnro 2803/90/2012, Laura Hassi

Työryhmän ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi

Ympäristöministeriö on pyytänyt 17.8.2012 Suomen Kuntaliitolta lausuntoa työryhmän ehdotukseen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi.

1. Esityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset ovat

  • Ennakointi ja varautuminen
  • Esteettömyyden ja asuntojen korjaamisen lisääminen
  • Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
  • Asumisen, palvelujen ja ympäristön toimiva kokonaisuus

2. Yleistä

Ohjelmaehdotuksen taustalla on sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen muutos, joka vähentää ikääntyvien ihmisten laitoshoidon tarvetta ja luo heille edellytykset mahdollisimman pitkään kotona asumiseen.

Kuntaliitto pitää asumiseen keskittyvää ohjelmaa erittäin tarpeellisena, jotta rakennetun ympäristön kehittämisen merkitys ei jää sivuun, kun ikääntyvän väestön hyvinvointia pyritään kehittämään. Ohjelmaehdotus on runsas joukko eri tahojen toimenpiteitä ikääntymisen seurausten hallitsemiseksi. Kuntaliitto pitää kattavaa, eri toimijat laajasti huomioivaa ohjelmaa varsin onnistuneena.

Ohjelmaesitys keskittyy toimeksiannon mukaan niihin toimenpiteisiin, jotka ovat valtionhallinnon toteutettavissa. On kuitenkin selvää, että esitetyt valtionhallinnon toimenpiteet lomittuvat käytännössä kuntien asunto- ja sosiaalitoimen tehtäviin. Kuntaliiton lausunnossa huomiota kiinnitetään määrärahoja koskeviin toimenpiteisiin sekä strategisen ohjauksen painottamiseen.

3. Tukirahoitus

Ohjelman toteuttamisosa jää taloudellisesti vaatimattomaksi. Suorat tuet eivät sisällä uusia avauksia: hissien rakentamisen avustaminen hissittömiin kerrostaloihin ja korjausavustusten lisääminen vanhusväestölle ovat varsinaiset määrärahoja koskevat toimenpiteet. Nämä ovat perinteisiä, joskin tärkeitä investointeja jatkossakin.

Kuntaliiton mielestä vanhusväestön korjausavustukset tulisi myöntää ilman tulorajoja, jolloin laitosasumisen säästöt tulisivat maksimaalisesti hyödynnetyksi.

4.  Asuinympäristö kotona asumisen mahdollistajana

Ohjelman taustalla on väestön ikätarkastelu, josta johdetaan määrällinen esteettömien asuntojen tarve ja tehdään ennuste vuoteen 2030. Varautuminen ikääntymisen mukana tuomiin tarpeisiin näkyy jo nykyisessä asuntokysynnässä, sillä ikääntyvän väestön muutto taajamiin ja siirtyminen omakotitaloista asunto-osakeyhtiömuotoiseen asumiseen on selkeästi lisääntynyt. Kansalaisten omaehtoisen ennakoinnin merkitys ja sen julkinen kannustaminen nouseekin ohjelmassa perustellusti toimenpiteiden listalla tärkeimpien joukkoon.

Ohjelmaesitys korostaa kuntien monialaisen strategisen suunnittelun merkitystä väestön ikääntymisen hallinnassa. Strateginen tarkastelu korostaa väestön tilastollista tarkastelua ja tarpeista johtuvien kustannusten laskemista. Vähemmälle huomiolle jää avainasemassa oleva työ kunnan palveluverkkojen ja maankäytön yhteensovittamiseksi. 
Kuntaliitto korostaa, että hallittuun, tavoitteelliseen asuinympäristöjen kehittämiseen pääs-tään vain toimenpanoa kehittämällä. Innovatiivinen ote maankäytön suunnitelmien toteuttamisessa näkyy jo monissa kunnissa. Tämän työn tukeminen jatkossakin on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan luoda asuinalueita, joissa kuntalaisten edellytykset turvalliseen ikääntymiseen mahdollistetaan.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, 
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags
Laura Hassi

Etunimi
Laura
Sukunimi
Hassi
Asiantuntija, asuntoasiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2264
Kännykkä
+358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö