Ympäristöministeriö Dnro 661/03/2016, 5.9.2016, Miira Riipinen

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma

Ympäristöministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaksi. Ohjelma on laadittu Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian (20102-2020) toimeenpanemiseksi. Yhteistyössä alan toimijoiden kesken laaditun ohjelman tavoitteena on estää uhanalaisten lajien häviäminen Suomesta, uhanlaisimpien lajien suojelun parantaminen ja uhanalaiskehityksen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä.

Kuntaliiton lausunto

Kuntaliitto on ollut mukana ohjelmaa laatineessa työryhmässä ja sen näkemykset on otettu ohjelmassa kiitettävästi huomioon. Ohjelman laatiminen on ollut vuorovaikutteista ja Kuntaliiton näkemyksen mukaan tarvittavat yhteistyötahot ovat olleet mukana sen laadinnassa ja laadinnan aikana käydyssä vuoropuhelussa. 

Kuntien keskeisimmät keinot ja mahdollisuudet edistää uhanalaisten lajien suojelua ovat maankäytön toimenpiteet suunnittelusta toteutukseen. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja muiden maankäytön tarpeiden yhteensovittamiseksi kunnilla säilyvät laajasti nykyiset maankäytön suunnittelun työkalut kaikilla maankäyttötyypeillä niin taajamissa kuin metsäalueilla. Ohjelmassa on myös kiitettävästi nostettu esiin kuntien maankäytön suunnittelijoiden ja sitä ohjaavien ja toteuttavien kunnan muiden toimialojen tarve saada asiantuntijantukea, koulutuksia ja ym. luonnonmonimuotoisuuteen liittyvää opasmateriaalia. Tulevissa hallintorakenteiden uudistuksissa tulee huolehtia, että kunnille tarjotaan em. asiantuntijatukea.

 

Lajisuojelun kannalta on tärkeää, että valtakunnallisesti olemassa olevaa laji- ja luontotietoa kootaan ja tuotetaan myös kuntien viranomaisille helposti saatavaan ja käyttökelpoiseen muotoon. Tavoitteena tulee myös olla, että kunnissa oleva luontotieto kulkisi tulevaisuudessa nyt kehitteillä olevaan keskitettyyn järjestelmään (Lajitietokeskus) rajapintojen kautta, jolloin kunnissa mahdollisesti kehitetyt paikkatietopohjaiset aineistot säilyisivät edelleen myös kunnissa muiden toimialojen käytössä.

 

Kunnat ovat olleet halukkaita suojelemaan ja metsänhoidollisin toimenpitein turvaamaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsiään ja ovat innolla tarttuneet mahdollisuuteen inventoida ja tehdä tätä työtä METSO -ohjelman rahoituksella. Kuntien mahdollisuudet toteuttaa luonnonsuojelun edistämisvelvoitettaan tulee turvata ohjaamalla yksityisten suojelualueiden rahoitusta edelleen myös kunnille mm. Metso-ohjelman kautta. Vähenevät suojelurahat tulee ohjata monimuotoisuuden turvaamisen kannalta vaikuttavimpiin kohteisiin ja rahajako periaatteiden tulee kohdella maanomistajia tasapuolisesti. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet yhdyskunnat

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

tags