Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 26.1.2012, Dno 40/90/2012, Ellen Vogt

Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskievien menettelytapojen selkeyttäminen (STM Raportteja ja muistioita 2011:12)

​Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 2.5.2010 työryhmän selvittämään toimeentulotukilain tarkoittaman toimeentulotuen ulkomaalaisille myöntämisen perusteita sekä selkeyttämään myöntämiseen liittyviä käytäntöjä sekä ohjeistusta. Kuntaliitolla on ollut edustaja työryhmätyöskentelyssä.

Nyt käsiteltävänä olevassa työryhmän raportissa työryhmä on tehnyt esityksiä sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukilain soveltajille julkaiseman oppaan uudistamiseksi ja tarkentamiseksi muun muassa koskien menettelytapoja, kun ulkomaalainen hakee toimeentulotukea, kunnassa oleskelun tilapäisyyden tai vakinaisuuden toteamiseksi sekä kunnasta, jossa huomioon otettavat menot ovat syntyneet tai erääntyneet. Oppaaseen esitetään myös tarkennusta tuensaajan tietojenantovelvollisuudesta sekä tietojen antamisesta poliisille tai Maahanmuuttoviranomaisille.

Toimeentulotukilakiin työryhmä esittää muutoksia tuen myöntävää kuntaa koskien tuentarpeen ollessa kiireellinen ja toimeentulotukea myöntävän viranomaisen mahdollisuudesta antaa tietoa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle toistuvasta toimeentulotuen myöntämisestä. Lisäksi työryhmä esittää, että poliisi tai maahanmuuttovirasto ilmoittaisi toimenpiteistään sosiaaliviranomaiselle.

Kuntaliitolla ei ole työryhmän raporttiin ja siinä tehtyihin esityksiin huomautettavaa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
toimitusjohtaja

Sami Uotinen
va. johtaja, sosiaali- ja terveys

tags