Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 3.5.2012, Dno 1160/90/2012, Hannele Häkkinen

Uusi Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa ehdotuksesta uudeksi Pohjoismaiseksi sosiaaliturvasopimukseksi. Sopimuksella on tarkoitus korvata nykyinen 18.8.2003 tehty sosiaaliturvasopimus siten, että siinä otetaan huomioon (EU) asetuksen 883/2004 ja 987/2009 vaikutukset. Uusi sopimus täydentää EU:n asetuksia ja antaa suhteessa em. asetuksiin joissakin tapauksissa lisää oikeuksia Pohjoismaiden välillä liikkuville henkilöille. Sairaanhoitoetuuksiin ei tule muutoksia. 

Uudesta Pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta on vaikea antaa lausuntoa, koska ei ole käytettävissä taustamuistiota ehdotetuista muutoksista.

Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevissa määräyksissä on asuminen: Henkilön asuminen Pohjoismaassa perustuu maan kansalliseen lainsäädäntöön. Jos on epäselvyyttä siitä, mitä lainsäädäntöä tulee soveltaa johonkin henkilöön, tämän katsotaan asuvan siinä Pohjoismaassa, jossa hän on väestökirjanpidon mukaan kirjoilla, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Uutena on kuntoutus-artikla 12, joka on kovin epämääräinen.

Tekstistä ei käy selville, mitä kuntoutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä. Kuntoutus-sana on otsikkona, mutta itse tekstissä ei mainita kuntoutusta ollenkaan. Onko kyse ammatillisesta kuntoutuksesta, kun ”henkilöille tulee tarjota tukea ja aktiivisia toimia tarkoituksena myötävaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa saada työtä tai palata työhön”? Otsikko on liian yleisellä tasolla, sitä pitäisi selkeyttää. Kuntoutus tulisi myös määritellä, mitä se sisältää.

Uudessa Pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa mainitaan toimivaltaisten viranomaisten tai laitosten välinen hallinnollinen yhteistyö.

Kuntaliitto kannattaa toimivaltaisten laitosten yhteistyön lisäämistä varsinkin tilanteissa, joissa on epäselvyyttä asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen välillä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

Hannele Häkkinen
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää