Lausunto sisäasiainministeriölle Markku Haiko 17.8.2010, 2065/90/2010

Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta

​Sisäasiainministeriön pelastusosasto on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta.

Eduskunnan hyväksymän hätäkeskustoimintaa koskevan lain 8 §:n mukaan hätäkeskuksessa päivystystehtävää hoitavan henkilön kelpoisuudesta säädetään asetuksella. Asianomaisen kohdan perusteluissa todetaan, että päivystäjän virkaan vaadittaisiin hätäkeskuspäivystäjän tutkinto, joka suoritetaan Pelastusopistossa. Muilta päivystystehtäviä hoitavilta virkamiehiltä voitaisiin vaatia päivystäjän tutkinto ja soveliasta muuta kokemusta. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ottaa huomioon muitakin tutkintoja, kuten poliisimiehen kelpoisuuden antava tutkinto.

Asetusluonnoksen 5 §:n ensimmäisen momentin mukaan lähtökohtana on, että päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto. Tämän lisäksi todetaan, että poliisin virkaan vaadittava tutkinto riittää myös kyseisiin tehtäviin.

Asetusluonnoksen perusteluissa todetaan, että kelpoisuusvaatimuksia ei ole perusteltua rajoittaa hätäkeskustoiminnan muutosvaiheessa pelkästään hätäkeskuspäivystäjän tutkintoon. Tämä on ymmärrettävää, mutta Kuntaliiton mielestä olisi selvempää se, että asetuksessa määrättäisiin pätevyysvaatimukseksi pelkästään hätäkeskuspäivystäjän tutkinto. Tämän lisäksi, jos nykytilanne, jolloin poliisin virkaan vaadittava tutkinto on riittänyt päivystys-tehtäviin, halutaan säilyttää siirtymävaiheessa ja näin helpottaa keskusten henkilöstötilannetta väliaikaisesti, voitaisiin asetuksessa säätää määräaika, jona poliisin virkaan vaadittava tutkinto hyväksytään. Määräaika voisi olla siirtymäkauden mittainen esimerkiksi vuoden 2015 loppuun saakka.

Siinä tapauksessa, että asetusluonnoksen pykälä halutaan kirjoittaa nykyi-sen kaltaiseksi, on liiton mielestä tarpeen päivystystehtäviin hakeutuminen tehdä kelpoisuusehtojen osalta mahdolliseksi myös pelastaja- ja ensihoitaja tutkinnon suorittaneille henkilöille. Tämä näkökohta on perusteltua hätäkeskustoimintaa koskevan lain perustelujenkin mukaan, koska niissä puhutaan vaihtoehtoisesti muidenkin tutkintojen huomioon ottamisesta ja mainitaan vain yhtenä esimerkkinä poliisimiehen kelpoisuuden antava tutkinto. Jollei voida menetellä liiton ehdottamalla tavalla, on asetuksen perusteluissa selvästi osoitettava se, miksi vain poliisin virkaan vaadittava tutkinto on mahdollinen ja muut eivät.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomauttamista asetusluonnoksen suhteen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo  
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Markku Haiko  
kehittämispäällikkö