Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.9.2011, 2921/90/2011, Juha Karvonen

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkekoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista 2012

Suomen Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukion, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2012.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut Suomen Kuntaliitto ry:lle mahdollisuuden halutessaan lausua asiasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 29.9.2011 mennessä sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöön.   

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 59 §:n mukaan ennen kuin opetusministeriö tekee ehdotuksen seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon käyttökustannusten valtionosuutta varten otettavasta määrärahasta, sen on neuvoteltava yksikköhinnoista Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa. 

Rahoituslain 59 §:n 2 momentin mukaan Ministeriön on myös neuvoteltava Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, mitä tietoja on pidettävä tarpeellisina yksikköhintojen määräämistä ja vahvistamista sekä valtionosuuden määräämistä varten, samoin kuin siitä, miten nämä tiedot toimitetaan valtionapuviranomaiselle. 

Kuntaliitto toteaa, että poikkeuksellisesta ja pitkittyneestä vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluaikataulusta johtuen neuvottelun sijasta Kuntaliitolle on varattu mahdollisuus lausua asiasta.  

Edelleen Kuntaliitto toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa yksikköhintoja koskevaan valtioneuvoston asetusluonnoksen eikä sen liitteenä olevaan muistioon.

 

SUOMEN KUNTALIITTO    

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri      

Juha Karvonen
kehittämispäällikkö

tags