Maa- ja metsätalousministeriö, Dnro 489/03/2016, 26.5.2016, T.Hartikainen, T. Väre​

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteereistä

Valtioneuvoston periaatepäätös ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa

Lausunnolla olevan valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on lisätä suomalaisen ruuantuotannon kysyntää ja kannattavuutta. Tavoitteena on myös edistää ympäristön kannalta hyviä viljelytapoja, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. Periaatepäätöksellä ohjataan ottamaan nämä asiat huomioon kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Kuntaliitto pitää periaatepäätöksessä esille nostettuja tavoitteita kannatettavina. Toteutumisen kannalta on myös tärkeää kannustaa sisällyttämään näitä tavoitteita ja kriteereitä kuntien ja maakuntien strategioihin, jotta tavoitteet saadaan vyörytettyä mahdollisimman monelle toimialalle. Periaatepäätöksen nimeä tulisi yksinkertaistaa esim. Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen kriteereistä (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet).

Kunnat ovat merkittävä julkisten ruokapalveluiden tarjoaja. Periaatepäätös tukee hyvin kuntien mahdollisuutta toteuttaa omaa kotimaiseen ja erityisesti paikallisen tuotantoon perustuvaa ruokapolitiikkaa. Kunnan linjaamilla päätöksillä ja muillakin julkisen sektorin ostoilla on vaikutusta alueen elinvoimaisuuteen ja tasapainoiseen kehitykseen, talouteen ja työllisyyteen, yritysten menestymisen mahdollisuuksiin, asukkaiden terveyteen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Lisäksi tällä on merkitystä valtakunnallisesti toimiviin markkinoihin sekä omavaraisuuteen ja sitä kautta huoltovarmuuteen.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kriteerien soveltamisesta laaditaan käytännönläheinen hankintaopas. Tässä tulee ottaa kuitenkin huomioon, että ko. asiaa edistäviä hankkeita on toteutettu ja toteutetaan parhaillaan ja olisi resurssitehokasta hyödyntää jo tehty työ mahdollisen uuden hankkeen suunnittelussa. Kuntaliitto on ollut mukana EkoCentrian Kestävät hankinnat -hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeessa tehtiin sekä sosiaaliseen että ympäristöön liittyviä kriteereitä. Kuntaliitto on osallistunut myös Lähis -oppaan tekemiseen vuonna 2012 ja osallistuu tällä hetkellä oppaan päivittämiseen uuden hankintalain mukaiseksi. Uuden Lähis -oppaan liitteeksi tulevassa Elintarvikkeiden hankintaoppaassa käsitellään juuri viljelytapoja, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta. Periaatepäätöksen tavoitteiden toteutuminen vaatii myös tiedottamista ja kouluttamista - tätä tehdään myös em. hankkeissa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jari Koskinen
toimitusjohtaja

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri