Lausunto sisäministeriön pelastusosastolle, Dnro 2674/90/2010, Hannu Huhtala 21.10.2010

Valtionneuvoston luonnos asetukseksi väestönsuojista

​Valtionneuvoston luonnos asetukseksi väestönsuojista

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista. Liitto esittää kantanaan seuraavaa:

2 § Väestönsuojan varsinaisen suojatilan koko

Väestönsuojan koon määräytyminen henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee, on tulkinnaltaan ongelmallinen. Kunnissa on runsaasti hoito- ja opetusalan rakennuksia, joita säännös koskee. Olisi hyvä, jos laskentaperustetta tarkennettaisiin siten, että väestönsuojan koko olisi helpommin laskettavissa. Eräs tapa olisi käyttää henkilömäärän mediaaniarvoa rakennuksen normaalina vuorokautisena käyttöaikana.

3 § Väestösuojan sijoittaminen

Tarkan metrimäärän antamista (enintään 250 metriä) väestönsuojan etäisyydelle pidämme tarpeettoman rajoittavana. Joustavampi etäisyyssäännös edistäisi suojarakentamista.

Koska maan jaottelu pelastuslain mukaan suojelukohteisiin ja muuhun alueeseen poistuu sekä suojautumisaikaa nostetaan 24 tunnista 72 tuntiin, olisi perusteltua, että väestönsuojan sijoittamiseen tulisi samaa joustoa kuin yhteisen väestönsuojan osalle on ehdotettu.

Säädös voisi kuulua esim. seuraavasti:

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen pelastusviranomaista kuultuaan uhka-arvioon perustuen päättää väestönsuojan sijoittamisesta joko rakennukseen tai suojautumisen kannalta tarkoituksenmukaiselle etäisyydelle.

Perusteluissa voisi olla ohjeellinen maininta esim. 500 metrin maksimietäisyydestä. Tällä olisi suojarakentamista edistävä vaikutus.

7 § Kallioväestönsuojan lujitukset

Yksityiskohtaiset lujitusvaatimukset voisi siirtää SM:n asetuksen 10 pykälään Kallion lujitukset.

Muilta osin Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa asetusluonnoksen osalta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri