Lausunto valtiovarainministeriön Verotyöryhmälle 17.9.2010, Dnro 2129/90/2010, Henrik Rainio

Verojärjestelmän kehittäminen

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportin sisältämistä esityksistä.

Verotyöryhmä esittää väliraportissaan ansiotuloverotuksen keventämistä noin 2 miljardilla eurolla. Pääomatuloverokantaa puolestaan esitetään korotettavaksi 2 prosenttiyksiköllä.

Osinkoverotusta esitetään muutettavan siten, että ansiotulo-osingot lakkautetaan ja osinko verotetaan aina pääomatulona. Yhteisöverokantaa työryhmä esittää alennettavaksi nykyisestä 26 prosentista 22 prosenttiin. Arvonlisäverokantoja työryhmä esittää nostettavaksi 2 prosenttiyksiköllä.

Kuntaliitto on erityisen huolissaan verotyöryhmän esitysten vaikutuksista kuntien verotuloihin, koska verotyöryhmän ehdotukset kasvattavat vain valtion verotuloja ja vähentävät kuntien verotuloja. Työryhmä ehdottaa ansiotuloveron kevennyksiä, yhteisöverokannan alentamista sekä osinkoverojärjestelmän uudistamista, jotka kaikki vähentävät kuntien verotuloja. Työryhmä ehdottaa pääomatuloverojen ja arvonlisäverokantojen korotuksia, joista lisätulot ohjautuvat kokonaisuudessaan valtiolle.

Kuntatalouteen kohdistuva kestävyysvaje on saatava hallintaan uudistamalla kuntapalveluiden rahoitusmuotoja. Valtiovarainministeriön Julkinen talous tienhaarassa –raportin laskelmien mukaan kunnallisveroon kohdistuu 7 prosenttiyksikön nousupaine vuoteen 2030 mennessä. Korotuspaine on huomattavasti tätäkin suurempi, jos laskelmaan päivitettäisiin verotyöryhmän esitykset.

Työryhmän esittämästä 2 miljardin euron ansiotulojen keventämisestä valtaosa kohdistuu käytännössä kuntien verotuloihin. Myös ansiotulo-osingon poistuminen vähentää kuntien verotuloja. Kunnallisverotuksessa tehtäviä vähennyksiä on jatkuvasti kasvatettu, mikä on jo murentanut kuntien veropohjaa ja monimutkaistanut vero- ja valtionosuusjärjestelmää.

Valtio on korvannut vuoden 2003 jälkipuoliskolta lähtien täysimääräisesti veromenetykset kunnille lähinnä valtionosuuksia korottamalla. Verovähennykset ovat kuitenkin kaventaneet kuntien veropohjaa ja lisänneet järjestelmän vaikeaselkoisuutta. Esimerkiksi tänä vuonna, kun yli puolet kunnista korotti kunnallisveroa, aleni kansalaisten maksama kunnallisvero keskimääräisesti, koska valtio korotti kunnallisverovähennyksiä merkittävästi.

Verotyöryhmän väliraportti ei sisällä ehdotusta miten ansiotuloverojen kevennykset kompensoitaisiin kunnille. Jatkuvat valtionosuuksien korotukset murentavat kuntien itsehallintoa ja lisäävät kuntien riippuvuutta valtiosta.

Parempi tapa kompensoida ansiotuloverojen mahdolliset kevennykset olisi laajentaa kuntien veropohjaa pääomatuloveroihin. Pääomatuloverojen tuotosta kohtuullisen osan tulouttaminen kunnille on myös perusteltua, koska pääomatuloja saavalla henkilöllä on yhtäläinen oikeus käyttää kunnan palveluja kuin kunnallisveroa maksavalla henkilöllä.

Verontilityksissä pääomatulot vaikuttavat merkittävästi kuntien ja valtion jako-osuuksiin, koska ennakkoperintävaiheessa ansiotuloja ja pääomatuloja ei erotella. Tämä on omiaan lisäämään kuntien verotulojen suhdanneherkkyyttä. Pääomatuloverojen tilittäminen osittain kunnille tasaisi kuntien verotilitysten vaihteluita. Pääomatuloverokannan maltillinen nostaminen on Kuntaliiton mielestä kannatettavaa.

Työryhmän esittämä yhteisöverokannan alentaminen 26 prosentista 22 prosenttiin alentaisi kuntien verotuloja runsaalla 200 miljoonalla eurolla. Kuntaliitto edellyttää, että kuntien osuutta yhteisöverosta tulee nostaa, mikäli verokantaa alennetaan siten, että kuntien yhteisöveron tuotto säilyy nykyisellä tasolla. Kun yhteisöverokantaa aikanaan nostettiin, leikattiin kuntien jako-osuutta, ettei kuntien yhteisöverotuotto muuttunut veromuutoksen seurauksena. Yhteisöveron tuotto on kunnille tärkeä tulonlähde, joka ohjaa kuntia edistämään elinkeinoelämän toimintaympäristöä.

Kuntaliitto ei vastusta työryhmän esitystä arvonlisäverokantojen nostamisesta. Kuntaliitto kuitenkin huomauttaa, että arvonlisäverokantojen nousu lisää myös jonkin verran kuntien kustannuksia.

Kuntaliitto yhtyy työryhmän näkemykseen, että kiinteistöveron merkitystä tulee kasvattaa. Kuntaliiton mielestä tulevassa loppuraportissa työryhmän tulee esittää kiinteistöveroprosenttien ylärajojen nostamista sekä asuinkäytössä olevan tontin erottamista yleisestä kiinteistöverokannasta.

Kuntaliitto edellyttää, että verotyöryhmän loppuraportissa esitetään, miten veromenetykset korvataan kunnille ja miten kuntapalveluiden rahoituspohja saadaan tasapainoon myös pidemmällä aikavälillä. Ilman uusia toimenpiteitä kunnallisveroon kohdistuu suuria korotuspaineita, mikä heikentäisi työllisyyden paranemista sekä heikentäisi sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa.

Ansiotulojen verokevennykset tulee tehdä mahdollisimman suuressa määrin valtion veroista. Kuntien veropohjaa on laajennettava ohjaamalla osuus pääomatuloverojen tuotosta kunnille. Lisäksi jäteveron tuotto tulee tilittää kunnille. Kuntien vuosille 2009–2011 määräaikaisesti korotettua yhteisöveron jako-osuuden korotusta tulee jatkaa vuoden 2011 jälkeen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio   
johtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio 
verotuksen erityisasiantuntija