Lausunto valtiovarainministeriölle, 28.1.2011, dnro 77/90/2011, Henrik Rainio

Verojärjestelmän kehittäminen

Lausuntopyyntönne 11.1.2011 verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin sisältämistä esityksistä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin sisältämistä esityksistä. Lausunnossa pyydetään tarkastelemaan uudistusesityksiä kokonaisuutena.  

Työryhmän toimeksiantona oli selvittää verojärjestelmän kehittämistarpeita siten, että verotuksen tulisi tukea kestävää talouskasvua ja samalla kestävää julkisten palvelujen sekä etuuksien rahoitusta ottaen huomioon myös ekologisen kestävyyden vaatimukset. Kuntaliiton mielestä työryhmän loppuraportissa on unohdettu julkisten palvelujen kestävän rahoituksen turvaaminen.

Verotyöryhmä esittää loppuraportissaan ehdotuksia, jotka kasvattavat lähinnä vain valtion verotuloja ja vähentävät kuntien verotuloja. Julkisten palvelujen rahoittaminen on kuitenkin pääosin kuntien vastuulla. Työryhmän esitykset lisäisivät kuntien ja kuntapalveluiden riippuvuutta valtiosta. Kuntien rahoitusmahdollisuudet palveluiden turvaamiseksi heikkenevät ja valtionosuusjärjestelmä mutkistuu olennaisesti entisestään, jos edetään työryhmän kaavailemaan suuntaan.   

Työryhmän esittämästä 2 miljardin euron ansiotulojen keventämisestä valtaosa kohdistuu käytännössä kuntien verotuloihin. Myös ansiotulo-osingon poistuminen vähentää kuntien verotuloja. Kunnallisverotuksessa tehtäviä vähennyksiä on jatkuvasti kasvatetu, mikä on jo murentanut kuntien veropohjaa. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kunnallisveroon kohdistuu 7 prosenttiyksikön nousupaine vuoteen 2030 mennessä. Korotuspaine on tätäkin suurempi, jos laskelmaan päivitettäisiin verotyöryhmän esitykset. 

Kuntaliiton kyseenalaistaa ylipäätänsä ansiotuloverojen keventämisen tarpeen nykytilanteessa. Jos ansiotuloverotusta kevennetään, tulee se ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin talouskasvu on kestävällä pohjalla ja julkinen talous tasapainossa. Ansiotuloverojen kevennykset tulee kompensoida kunnille kuntien veropohjaa laajentamalla. Näin vältetään se, että kuntien riippuvuus valtiosta kasvaa.   

Kuntaliitto vastustaa jyrkästi työryhmän ehdottamaa kuntien yhteisövero-osuuden siirtämistä valtiolle. Yhteisöveron tuotto on kunnille tärkeä tulonlähde, joka ohjaa kuntia edistämään elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Kuntien saaman yhteisöveron korvaaminen valtionosuuksilla heikentäisi kuntien motiivia kehittää elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Lisäksi oikeudenmukainen kuntakohtainen yhteisöveron kompensointi valtionosuuksilla on teknisesti erittäin hankalaa. 

Kuntaliitto edellyttää, että kuntien yhteisövero-osuus säilytetään nykyisellä tasolla. Jos yhteisöverokantaa alennetaan, tulee kuntien osuutta yhteisöverosta nostaa siten, että kuntien yhteisöveron tuotto säilyy nykyisellä tasolla.

 

Kuntaliitto yhtyy työryhmän näkemykseen, että kiinteistöveron merkitystä tulee kasvattaa. Kuntaliitto puoltaa erityisesti kiinteistöveroprosenttien ylärajojen poistamista, koska tämä parantaa kuntien itsehallintoa. Ylärajojen poistaminen ei kuitenkaan välittömästi lisää kuntien verotuloja merkittävästi, koska jo nykyisin kunnilla on mahdollisuus korottaa kiinteistöveroprosenttejaan säädettyjen rajojen puitteissa.

 

Kiinteistöverotuksessa on monia kehittämisen mahdollisuuksia, joita tulisi tarkastella samalla kun seuraavan kerran muutetaan kiinteistöverolakia. Asuinkäytössä oleva tontti tulisi eriyttää yleisestä kiinteistöveroprosentista ja tälle tulisi määrätä erillinen veroprosentti. Kiinteistöjen verotusarvoja tulisi tarkistaa, jotta ne vastaisivat paremmin käypiä arvoja. Kasvavista toimialoista ainakin kaivosten ja tuulivoimaloiden kiinteistöverotusta tulisi ajanmukaistaa. Myös kiinteistötiedot tulisi päivittää ajan tasalle.  

Verotyöryhmä esittää pääomatuloverojen ja arvonlisäverokantojen korotuksia sekä energia- ja haittaverojen kiristyksiä, joista lisätulot ohjautuvat kokonaisuudessaan valtiolle. Kuntaliitto ei vastusta ehdotettuja veronkorotuksia.

 

Kuntapalveluiden kestävä rahoitus on turvattava ja kuntatalous on saatava tasapainoon pidemmällä aikavälillä. Kunnallisverotusta uhkaavat korotukset on ehkäistävä laajentamalla kuntien veropohjaa pääomatuloverojen sekä jäteveron tuottoon. Lisäksi kuntien vuosille 2009–2011 määräaikaisesti korotettua yhteisöveron jako-osuuden korotusta tulee jatkaa vuoden 2011 jälkeen. Jos verokevennysten menetyksiä ei korvata kunnille veropohjaa laajentamalla, tulee kevennykset kompensoida kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.  

SUOMEN KUNTALIITTO

Martti Kallio
johtaja, kuntatalous 

Henrik Rainio
verotuksen erityisasiantuntija