Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 6.10.2011, 2685/90/2011, Erika Leinonen

VIHREÄ KIRJA audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa

Lausuntopyynnön kohteena oleva vihreä kirja käsittelee oikeuksien hankintaa audiovisuaalisten mediapalveluiden verkkojakelua varten, tekijöiden ja esittäjien korvausta verkkojakelusta sekä audiovisuaalisten teosten käyttämistä elokuvaperintöä säilyttävissä arkistoissa ja vammaisten tarpeita kulttuuriaineistojen saatavuudessa. 

Kuntaliitto esittää huomionsa niistä kohdista, joilla on merkitystä kuntien toiminnassa.

3. Voidaanko tekijänoikeuksien selvitysongelmat ratkaista parantamalla lisensointikehystä?

Kuntaliiton näkemyksen mukaan lisensointikehys on tärkeässä roolissa audiovisuaaliteosten tekijänoikeuksien selvitysongelmia ratkaistaessa.

9. Miten teknologian avulla voidaan helpottaa oikeuksien selvittämistä? Helpottaisiko audiovisuaaliteosten tunnistusjärjestelmien ja oikeuksien omistusta koskevien tietokantojen kehitys oikeuksien selvittämistä audiovisuaalisten teosten verkkojakelua varten?

Audiovisuaaliteosten omistustietojen oikeellisuutta on hankala selvittää luotettavasti ja siksi Kuntaliitto pitää hyvänä, että tietoja koskevia tiedonhallintajärjestelmien kehittämisvaihtoehtoja tutkittaisiin. Omistustietojen oikeellisuuden selvittäminen pitäisi olla käyttäjille mahdollisimman vaivatonta, jotta luvattomasta käytöstä aiheutuvat seuraamukset pystyttäisiin välttämään.

13. Mitkä ovat teidän näkemyksenne hyödyistä ja haitoista, joita voisi aiheutua EU:n tekijänoikeuksien yhdenmukaistamisesta kattavalla tekijänoikeussäännöstöllä?

Vihreässä kirjassa nostetaan esille mahdollisuus tietoyhteiskuntadirektiivin tekijänoikeuksien poikkeuksien ja rajoitusten ajantasaistamiseksi (s. 14). Kuntaliitto huomauttaa, että pohjoismainen kirjastojärjestelmä on tasokas ja sen toimintaedellytykset ovat vahvasti sidoksissa yllä mainittuihin tekijänoikeuksien poikkeuksiin. Tämän takia tekijänoikeussäännöstön yhtenäistäminen ei saa tarkoittaa kirjastojen erivapauksien kaventamista ja samalla nykyaikaisen kirjastotoiminnan hankaloittamista. 

14. Mikä on näkemyksenne vapaaehtoisen yhtenäisen EU:n tekijänoikeuden käyttöönotosta? Millainen yhtenäisen tekijänoikeuden tulisi olla suhteessa kansallisiin oikeuksiin?

Audiovisuaaliteosten verkkojakelun kannalta käyttäjälle voi olla epäselvää, minkä valtion tekijänoikeussäännöksiä kulloinkin noudatetaan. Tältä kannalta ajateltuna olisi selkeää, jos EU:ssa olisi yhtenäinen tekijänoikeus. Kunkin jäsenvaltion erityispiirteet tulisi kuitenkin ottaa huomioon yhtenäistä tekijänoikeutta suunniteltaessa, sillä esimerkiksi koulutus- ja kirjastojärjestelmä ei ole kaikissa jäsenvaltiossa samanlainen. Yhtenäinen tekijänoikeus ei saisi heikentää opetus- ja kulttuuripalvelujen järjestämisen edellytyksiä.  

17.  Mitä kustannuksia ja hyötyjä tällaisen oikeuden käyttöönotosta olisi kaikille arvoketjuun kuuluville sidosryhmille, myös kuluttajille? Erityisesti: Mikä olisi vaikutus audiovisuaaliteosten rajat ylittävään lisensointiin?

Tekijöiden ja esiintyjien oikeus palkkioon jää yleensä loppukäyttäjän maksettavaksi, jolloin vähävaraisimmat saattavat menettää aineistojen käyttömahdollisuuden. Kirjastojen ja opetuksenjärjestäjien mahdollisuudet turvata tasapuolinen pääsy audiovisuaaliteoksiin vaarantuu kustannusten noustessa. Siitä syystä Kuntaliitto katsookin, että järjestelmä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia käyttäjille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

Erika Leinonen
lakimies

tags