Lausunto sisäasiainministeriölle, Dnro 2635/90/2010, Markku Haiko, Vesa Valpasvuo 18.10.2010

Viranomaisten yhteistyö venekaluston hankinnassa ja käytössä

​Viranomaisten yhteistyö venekaluston hankinnassa ja käytössä

Sisäasianministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa ministeriön asettaman yhteistyöryhmän raportista sekä siinä esitetyistä jatkotoimenpiteistä koskien viranomaisten yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista ja – tarpeista merellä käytettävän venekaluston hankinnassa ja käytössä.

Työryhmä on esittänyt raportissaan viranomaiskäyttöön tarkoitetun venekaluston hankintojen ja operoinnin tehostamista seuraavin toimenpitein

  1. Käynnistetään pelastustoimen erillisselvitys kunnallisten pelastuslaitosten hankintayhteistyön ohjauksen ja hallinnon kehittämiseksi

  2. Valmistellaan yhteistyösopimukset venekaluston hankinnoista ja käytöstä

  3. Organisoidaan valtion ja kuntien venekalustotietojen ylläpito

  4. Jatketaan yhteistyössä venekaluston luokittelua ja konseptisuunnittelua

  5. Asetetaan venekalustoyhteistyöfoorumi

  6. Yhteistyöfoorumille jätetään erikseen seurattavaksi viranomaisvenekaluston hankinnan ja ylläpidon palveluiden ulkoistamismahdollisuuksien kehittyminen.

 

Lausunto

Suomen Kuntaliitto pitää lausunnolle olevaa raporttia ja siinä esitettyä toimenpide-ehdotusta perusteltuna ja tarpeellisena sekä hyvänä perustana jatkotyötä varten.

Kuntaliitto pitää tarpeellisena, että jokainen yhteistyötaho laatii työryhmän selvityksessä esitetyn perusteella käytössään olevalle venekalustolle toimintastrategian, jossa otetaan yksityiskohtaisesti huomioon venekaluston yhteishankintojen ja - käytön mahdollisuudet ja rajoitteet. Tarvittaessa myös yhteiskäyttökalustolle tulee laatia oma strategiansa.

Kuntaliitto katsoo, että jatkossa, kun venekaluston yhteiskäyttöä kehitetään, tulee pitää huolta siitä, että yhteiskäyttö ei vaaranna tai heikennä yhteistyötahojen erityistehtävien hoitoa. Venekaluston hankintayhteistyön määrätietoista kehittämistä Kuntaliitto pitää erittäin keskeisenä toimenpiteenä.

Koska työryhmä ei ole kovin perusteellisesti esittänyt rahoitukseen liittyviä mahdollisia yhteiskäytön rajoitteita on jatkossa tarpeen luoda yhteiset pelisäännöt veneiden yhteiskäytölle myös rahoituksen näkökulmasta sekä selvittää se aiheuttaako yhteiskäyttö eri rahoituslähteillä olevien rahoitusperusteiden tarkistamisen tarvetta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Markku Haiko
kehittämispäällikkö