Ympäristöministeriö 29.1.2016, Dnro 2320/03/2015, Kalevi Luoma

Ympäristöministeriön asetusmuutosluonnos energiatodistuksesta

Asetusmuutoksella täydennettäisiin energiatodistuksesta annettua asetusta (176/2013) liitteiden 1 ja 2 osalta. Näillä määritellään todistuksen laatimisvelvollisuuden piiriin tulevien uusien kohteiden (uimahallit, jäähallit ja liikenteen rakennukset sekä varastorakennukset ja moottoriajoneuvosuojat) E-luvun luokittelu. Kolmen ensimmäisen osalta sovellettaisiin nykyistä liikuntahalleja koskevaa luokittelua ja kahden jälkimmäisen osalta otettaisiin käyttöön uusi luokittelu.

​Käytetty E-luvun luokitteluasteikko ainakin varastojen osalta näyttäisi olevan aika lähellä nykyisen asetuksen mukaista rivitalojen luokittelua.

Varastorakennusten ja myös liikuntarakennusten huonekorkeudet ovat yleensä merkittävästi suurempia kuin asuinrakennuksissa. Tämä johtaa väistämättä suuriin pinta-alapohjaisiin kulutustasoihin. Merkittäviä eroja syntyy myös varastorakennusten erilaisten käyttötarkoitusten takia.

Esitetyn luokitteluasteikon tarkoituksenmukaisuutta erityisesti varastorakennusten osalta voi olla syytä tarkastella uudelleen todistusmenettelystä saatavien kokemusten jälkeen.

Kyseessä on myös koko energiatodistusjärjestelmän ”valuvika”. Pinta-alapohjainen luokittelu ei välttämättä anna vertailukelpoista kuvaa energian kulutustasoista erityisrakennusten osalta. Rakennustilavuuteen pohjautuva luokittelu olisi tarkoituksenmukaisempi.

 
SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine 
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Kalevi Luoma
energiainsinööri

tags