Lausunto Opetushallitukselle 14.11.2017, 868/03/2017, Maarit Kallio-Savela

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Yleistä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden laatimisesta.

Opetushallituksen valmistelemat ammatillisten tutkintojen perusteet ovat koulutuksen järjestäjiä velvoittavia määräyksiä.

Eri ammatillisten tutkintojen tutkinnon osat tulisi Suomen Kuntaliiton käsityksen mukaan valmistella asiantuntijoiden yhteistyönä siten, että ydinosaamiseltaan samanlaiset tutkinnon osat yhdistetään eri tutkinnoissa hyödynnettäväksi tutkinnon osaksi. Näin voidaan merkittävästi vähentää tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkinnon osia. Tällöin ammatillisen koulutuksen järjestäminen tehostuu merkittävästi.

Suomen Kuntaliitto muistuttaa, että oikeusministeriön julkaisun (2007:6) mukaan ohjetta säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista noudatetaan lakien valmistelun ohella soveltuvin osin lakeja alemman asteisten säädösten eli asetusten ja perustuslain 80 §:ssä tarkoitettujen muiden oikeussääntöjen valmistelussa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on viime vuosien aikana kohdistunut merkittäviä leikkauksia. Erityisesti tässä tilanteessa tutkinnon perusteiden uudistamisen yhteydessä tulee erikseen arvioida ja huomioida kunkin perustemääräyksen mahdolliset kustannusvaikutukset.

Opetushallituksen tulee siis arvioida kunkin perustemääräyksen kustannusvaikutukset osana tutkinnon perusteiden valmisteluprosessia. Opetushallituksen tulisi tehdä selvitys mahdollisista kustannusvaikutuksista opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tarvittaessa vie asian kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan.

Määrättäessä uusia ja laajenevia tehtäviä ammatillisen koulutuksen järjestäjille, valtion talousarvioon tulee varata määrärahat uusien ja laajenevien tehtävien hoitamiseen. Lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (29.12.2009/1704) 55 § 2 mom. mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri                      

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme