Työ- ja elinkeinoministeriölle, Dnro 623/03/2017 6.9.2017, Tarja Hartikainen

Ehdotus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta siirtyi kunnilta Tukesin vastuulle 1.5.2016. Samalla luovuttiin säännöllisen ja suunnitelmallisen valvonnan valvontamaksuista. Kunnat eivät vastaa enää valvonnasta, mutta kunnat järjestävät paljon kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, joten ne ovat valvonnan kohteita. Kuntaliitolta pyydetään kannanottoa kuluttajaturvallisuuslain 33 §:n mukaisen suoritteen lisäysehdotuksen osalta. Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on jatkossakin pääsääntöisesti maksutonta viranomaistoimintaa. Asetuksella esitetään maksulliseksi toiminnassa havaittujen epäkohtien jälkivalvontaa.

Maksulliseksi esitetään kuluttajaturvallisuuslain luvussa 6 esitettyjen hallinnollisten pakkokeinojen valvontaa ja siellä 34 -42 ja 44 §:n nojalla annetun päätöksen noudattamiseksi koskevaa tarkastusta. Pykälissä käsitellään kieltoja, määräyksiä ja teettämistä, joiden täyttymisen edellytykset vaativat valvontaa. Pykälät antavat myös mahdollisuuden teettää toimenpide toiminnanharjoittajan kustannuksella.

Asetuksella säädetään tarkastusten perusmaksuksi 450 € (sisältää 4 h toimenpiteen työ- ja matkakustannuksineen). Laajemmasta tarkastuksesta peritään lisäksi 95 €/h. Asetukseen on lisätty mahdollisuus perusmaksun alentamiseen, mikäli tarvittu työmäärä eroaa merkittävästi omakustannushinnan perusteena käytetystä työajasta.

Kuntaliitto pitää esitettyjä maksuja perusteltuina. Maksullinen jälkivalvonta kannustaa toimijoita panostamaan omavalvontaan. Toiminnanharjoittaja joutuu maksullisen valvonnan piiriin vasta sen jälkeen, kun toiminnassa on havaittu epäkohtia jotka edellyttävät hallinnollisia pakkokeinoja.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen

johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen

erityisasiantuntija

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti